A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

På markedsrente følger dit depot afkastet en til en. Når du logger på akademikerpension.dk, kan du se det aktuelle afkast og følge med i dit depot måned for måned.

Risikoprofil der maksimerer pensionen

Risikoprofil der maksimerer pensionen

Vores markedsrenteprodukt har en solidarisk ri­sikoprofil, som er bestemt af besty­relsen og ens for alle medlemmer. Der er ikke mulig­hed for individuelt valg af investeringsprofiler, da markedsrenteproduktet skal give dig et højere af­kast over hele perioden.

Vores markedsrenteprodukt nedtrappes ikke i ri­siko, men udvikler sig med samme investeringsprofil gennem hele dit liv. På den måde kan du få glæde af højrisi­koaktiverne, når dit depot er størst. Dette adskiller sig fra et traditionelt markedsrenteprodukt, hvor man har en lav risiko, mens depotet er størst.

Opsparing på markedsrente

Markedsrente gør det let for dig at følge med i din pensionsopsparing. På markedsrente får du præcis den rente, som vores investeringer giver.

Afkastet tilskrives dit depot, så det afspejles en til en. Stiger markedet med 5 %, stiger din opsparing tilsvarende, ligesom din opsparing vil falde, hvis markedet falder.

Det faktiske afkast efter investeringsomkostninger - positivt såvel som negativt - tilskrives månedligt. Du kan se det aktuelle afkast ved at logge på akademikerpension.dk

Depotet på markedsrente

På markedsrente består dit depot af din egen opsparing, tilskrivningen af vores afkast og skyldig pensionsafkastsskat (PAL), der afregnes med SKAT, men forrentes på dit depot.

Depotet indeholder ikke særlige bonushensættelser.

Udbetaling på markedsrente

AkademikerPensions markedsrenteprodukt er designet med en udjævningsmekanisme, der gør, at det faktiske in­vesteringsafkast bredes ud over en 10-årig periode. Når du forlader arbejdsmarkedet er du her­med sikret mod store udsving i dine udbetalinger. Du vil kun opleve be­grænsede udsving og dermed økonomisk tryghed - uanset hvordan markedet bevæger sig.

Den 10-årige udjævningsmekanisme er særdeles ro­bust i forhold til markedsudsving: Set over en meget lang historisk periode, 1927-2013, har der været 3-4 be­givenheder i markedet, hvor den 10-årige udjævning resulterer i en mindre reduktion af pensionsudbetalin­gen i en kortere periode.

Den 10-årige periode er valgt, fordi den giver markant mindre udsving end en 5-årig periode eksempelvis ville gøre. Den 10-årige periode kan dog ændres fremadrettet, hvis der skulle opstå et behov for det.

Pensionerne på markedsrente er ugaranterede.

Beregningsrenten er allerede indregnet i pensionerne. Det er derfor forskellen mellem afkastet og beregningsrenten, der udjævnes.