A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Der stilles en række kollektive krav til bestyrelsen. Bestyrelsen skal sikre, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå pensionskassens aktiviteter og de hermed forbundne risici. 

De kollektive krav til bestyrelsen er fastlagt i Lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (Ledelsesbekendtgørelsen). 

Finanstilsynet udsendte den 4. juli 2012 ”Vejledning til evaluering af bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser”, hvor de kollektive krav til bestyrelsen nærmere er gennemgået. 

Finanstilsynet fastslår, at bestyrelsen har pligt til løbende at vurdere, om den samlede bestyrelse besidder den nødvendige viden og erfaring om virksomhedens risici til at sikre en forsvarlig drift af virksomheden. Det indebærer for eksempel, at bestyrelsen skal være i stand til at udfordre direktionen herunder stille relevante spørgsmål til direktionen og forholde sig kritisk til svarene. 

Udover at der kræves et helhedsorienteret samfundssyn, har bestyrelsen, med udgangspunkt i Finanstilsynets regler og AkademikerPensions forretningsmodel, fastsat følgende mangfoldighedspolitik med en række kompetenceområder, som der i særlig grad lægges vægt på: 

 • Generelle ledelseskompetencer. 
 • Erfaring med ledelse på højt niveau inden for den finansielle sektor. 
 • Makroøkonomi, finansielle markeder og formueforvaltning (nationalt og globalt). 
 • ESG (Environmental, Social og Corporate Governance).
 • Pensionsmarkedet og pensions- og forsikringsprodukter.
 • Finansiel og forsikringsmæssig risikostyring. 
 • Medlemsprofiler og medlemsservice. 
 • Forretningsmodeller, konkurrence og markedsdynamik. 
 • Regnskab.
 • Outsourcing.
 • Lovgivning og juridiske spørgsmål.
 • Bestyrelsesfaglighed. 
System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: key
  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.FindEntry(TKey key)
  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.TryGetValue(TKey key, TValue& value)
  at Umbraco.Web.PropertyEditors.NestedContentPropertyEditor.NestedContentValues.GetElementType(NestedContentRowValue item) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\PropertyEditors\NestedContentPropertyEditor.cs:line 362
  at Umbraco.Web.PropertyEditors.NestedContentPropertyEditor.NestedContentValues.GetPropertyValues(Object propertyValue) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\PropertyEditors\NestedContentPropertyEditor.cs:line 391
  at Umbraco.Web.PropertyEditors.NestedContentPropertyEditor.NestedContentPropertyValueEditor.FromEditor(ContentPropertyData editorValue, Object currentValue) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\PropertyEditors\NestedContentPropertyEditor.cs:line 229
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.ConvertValue(String id, String contentTypeAlias, String dataJson)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.<>c__DisplayClass0_0.<ConvertValueToContent>b__0()
  at Umbraco.Core.Cache.AppCacheExtensions.<>c__DisplayClass5_0`1.<GetCacheItem>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\AppCacheExtensions.cs:line 62
  at Umbraco.Core.Cache.FastDictionaryAppCacheBase.<>c__DisplayClass21_0.<GetSafeLazy>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\FastDictionaryAppCacheBase.cs:line 285
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRequestAppCache.Get(String key, Func`1 factory) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\HttpRequestAppCache.cs:line 81
  at Umbraco.Core.Cache.AppCacheExtensions.GetCacheItem[T](IAppCache provider, String cacheKey, Func`1 getCacheItem) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\AppCacheExtensions.cs:line 62
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.ConvertValueToContent(String id, String contentTypeAlias, String dataJson)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 26
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20

Hvert bestyrelsesmedlem behøver ikke nødvendigvis at have indgående viden og erfaring inden for hvert kompetenceområde, men det er hensigten, at der inden for alle kompetenceområder til stadighed er mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, der opfylder kravene til niveau 1, og at alle bestyrelsesmedlemmer inden for en periode på 1-2 år fra deres indtræden i bestyrelsen opfylder kompetencekravene på niveau 2. 

Det er en forudsætning for bestyrelsesarbejdet, at den fornødne mangfoldighed af kompetencer er til stede i bestyrelsen, og at det enkelte bestyrelsesmedlem forpligter sig til at bidrage hertil. 

Hvis bestyrelsen ikke har tilstrækkelig viden og erfaring, kan Finanstilsynet i yderste konsekvens påbyde alle medlemmer i bestyrelsen at nedlægge deres hverv. 

Bestyrelsens eneste formål er at tjene medlemmerne af pensionskassens interesser. Arbejdet i bestyrelsen er en kollektiv opgave, og man arbejder derfor som et team og er fælles om de beslutninger, som træffes. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke forfølge egne særinteresser, men skal arbejde for den samlede medlemsskares interesse. Bestyrelsesmedlemmerne skal, lidt populært sagt, tage deres egen kasket af og bestyrelseskasketten på, når de går ind i bestyrelseslokalet. 

Nye medlemmer af bestyrelsen skal deltage i et introduktionskursus af flere dages varighed, ligesom der løbende afvikles efteruddannelseskurser. Et nyvalgt bestyrelsesmedlem skal gennemføre et obligatorisk grundkursus senest 12 måneder efter indtræden i bestyrelsen. 

Kurset har typisk en varighed af 5 dage fordelt over nogle moduler og indeholder emner som rammer for bestyrelsens arbejde og indretning af virksomheden, Finansiel rapportering, Risiko og solvens, Hensættelser, Investering, Kapitalgrundlag og It mv. 

Finanstilsynet kan efter en konkret vurdering give dispensation fra kravet, hvis bestyrelsesmedlemmets viden, faglige kompetencer eller erfaring må anses for tilstrækkelig. Der laves en årlig evaluering af bestyrelsesarbejdet, herunder bestyrelsens individuelle og kollektive kompetence.