Medlemmernes repræsentanter

Der er 10 medlemmer i bestyrelsen for AkademikerPension.

Bestyrelsen er sammensat af valgte og udpegede medlemmer jf. AkademikerPensions vedtægter.

Fordelingen er som følger:

 • Fem bestyrelsesmedlemmer og deres personlige suppleanter vælges af og blandt vores medlemmer ved en urafstemning for en periode på fire år. Der afholdes valg hvert andet år, så der skiftevis vælges tre og to bestyrelsesmedlemmer ved hvert valg.
 • Tre bestyrelsesmedlemmer udpeges af henholdsvis DM, Dansk Psykolog Forening (DP) og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).
 • To bestyrelsesmedlemmer med særlige sagkundskaber inden for regnskab/revision og kompetencer inden for centrale risikoområder, dvs. forsikring og investering samt ledelsesmæssig erfaring, vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Det er bestyrelsen, der fastlægger AkademikerPensions overordnede strategiske rammer og de tilknyttede aktiviteter.

Har du spørgsmål til bestyrelsen, kan du skrive til formandskabet på formandskab@akademikerpension.dk.

Vil du vide mere om bestyrelsesmedlemmerne, kan du gøre det via knappen herunder.

Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsens eneste formål er at tjene medlemmerne af pensionskassens interesser. Arbejdet i bestyrelsen er en kollektiv opgave, og man arbejder derfor som et team og er fælles om de beslutninger, som træffes.

Bestyrelsesmedlemmerne må ikke forfølge egne særinteresser, men skal arbejde for den samlede medlemsskares interesse. Bestyrelsesmedlemmerne skal, lidt populært sagt, tage deres egen kasket af og bestyrelseskasketten på, når de går ind i bestyrelseslokalet.

Valgbarhed til bestyrelsen

For at kunne være et af de fem medlemsvalgte medlemmer, der er valgt på bestyrelsesvalg, skal man opfylde følgende:

 • Skal være medlem af AkademikerPension.
 • Skal anbefales af mindst 25 andre medlemmer.

For alle bestyrelsesmedlemmer gælder jf. AkademikerPensions vedtægter, at de

 • Må ikke være ansat i administrationen.
 • Skal være myndig.
 • Skal opfylde Finanstilsynets krav om hæderlighed og egnethed.
 • Skal opfylde de kollektive krav til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt uden tidsbegrænsning, og en overtrædelse er strafbar.

Bestyrelsens ansvar og opgaver

Bestyrelsen forestår den overordnede og strategiske ledelse af pensionskassen og giver instrukser til direktionen om, hvorledes selskabets daglige ledelse skal foregå igennem blandt andet politikker og retningslinjer.

Bestyrelsen skal:

 • vurdere, om pensionskassens risikoprofil og politikker samt retningslinjerne til direktionen er forsvarlige i forhold til pensionskassens forretningsmæssige aktiviteter, organisation og ressourcer samt de markedsforhold, som pensionskassens aktiviteter drives under.
 • vurdere og tage stilling til pensionskassens budgetter, kapital, likviditet, væsentlige dispositioner, risikoappetit, særlige risici og egne overordnede forsikringsforhold.
 • overvåge, at direktionen varetager sine opgaver på en betryggende måde og i overensstemmelse med den fastlagte risikoprofil, de fastlagte politikker samt retningslinjerne til direktionen.
 • overvåge, at pensionskassen har effektive former for virksomhedsstyring.
 • vedtage pensionskassens politikker og retningslinjer til direktionen.
 • årligt vurdere pensionskassens risiko og solvens.
 • tage beslutning om og meddele direktionen om frekvensen for og omfanget af dennes rapportering til bestyrelsen.

Tidsforbrug

Bestyrelsesmedlemmer skal påregne en arbejdsbyrde på gennemsnitligt 15-20 timer til både ordinære og ekstraordinære bestyrelsesmøder. Timeantallet dækker forberedelse og mødedeltagelse. Hertil kommer eventuel transporttid.

Liste over bestyrelsens faste aktiviteter

 • 6 faste bestyrelsesmøder.
 • Ekstraordinære bestyrelsesmøder varierer fra år til år, men kan erfaringsmæssigt have et betydeligt omfang. Afholdes både fysisk, telefonisk, virtuelt eller skriftligt.
 • 1 årligt bestyrelsesseminar.
 • 1 årlig generalforsamling.
 • Uddannelse, bestyrelsen udvælger løbende tematiske drøftelser, som har uddannelsesmæssigt formål.

Honorar

Bestyrelsesmedlemmerne får honorar for deres arbejdet i bestyrelsen. Det samlede honorar kan ses af vederlagsrapporten.

Diversitet i bestyrelsen

I den nuværende valgperiode er kønsfordelingen i bestyrelsen 40 procent kvinder og 60 procent mænd.

I AkademikerPension ønsker vi en mangfoldig bestyrelse med tilstrækkelig diversitet i kompetencer, erfaring, og køn. Vores mål er en ligelig fordeling på 40-60 procent kvinder og mænd i bestyrelsen. Det eventuelt underrepræsenterede køn bør udgøre mindst 40 procent af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsens mangfoldighed og kompetencer

Der stilles en række kollektive krav til bestyrelsen. Bestyrelsen skal sikre, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå pensionskassens aktiviteter og de hermed forbundne risici.

De kollektive krav til bestyrelsen er fastlagt i Lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (Ledelsesbekendtgørelsen).

Finanstilsynet udsendte den 4. juli 2012 ”Vejledning til evaluering af bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser”, hvor de kollektive krav til bestyrelsen nærmere er gennemgået.

Finanstilsynet fastslår, at bestyrelsen har pligt til løbende at vurdere, om den samlede bestyrelse besidder den nødvendige viden og erfaring om virksomhedens risici til at sikre en forsvarlig drift af virksomheden. Det indebærer for eksempel, at bestyrelsen skal være i stand til at udfordre direktionen herunder stille relevante spørgsmål til direktionen og forholde sig kritisk til svarene.

Udover at der kræves et helhedsorienteret samfundssyn, har bestyrelsen, med udgangspunkt i Finanstilsynets regler og AkademikerPensions forretningsmodel, fastsat følgende politik for mangfoldighed og kompetence i bestyrelsen med en række kompetenceområder, som der i særlig grad lægges vægt på.

1. Governance

 1. Erfaring med ledelse på højt niveau inden for den finansielle sektor
 2. Generel ledelseskompetence- og erfaring
 3. Drift af finansiel virksomhed

2. Medlemsforhold

 1. Medlemsprofiler
 2. Medlemsservice og kommunikation
 3. Demokrati

3. Pensionsprodukter

 1. Pensionsprodukter og deres virkemåder
 2. Beregningsgrundlag, forsikringsmæssige hensættelser, levetids- og invaliditetsrisici
 3. Pensionssektoren

4. Investering

 1. Makroøkonomi, finansielle markeder
 2. Formueforvaltning (herunder investeringsrisici, Prudent Person og outsourcing)
 3. ESG

5. Økonomisk styring

 1. Finansiel og forsikringsmæssig risikostyring
 2. Opgørelse af kapitalgrundlag, solvens og minimumskapitalkrav
 3. Regnskabsaflæggelse, finansiel rapportering og revision

6. IT

 1. IT-risici, herunder it-sikkerhed, beredskabsplanlægning, data-lækage, cyperangreb og cyperkriminalitet
 2. Styring af større it-projekter
 3. Drift og indkøb af finansielle og forsikringsmæssige kernesystemer

Bestyrelsens årlige selvevaluering

Bestyrelsen gennemfører årligt en selvevaluering. Hovedelementerne i selvevalueringen er en vurdering af de enkelte bestyrelsesmedlemmers bidrag til arbejdet samt de opnåede resultater. Herudover fokuseres der på bestyrelsens samarbejde med direktionen samt tilrettelæggelse og kvalitet af det materiale, der sendes til bestyrelsen. Endelig skal bestyrelsens sammensætning, herunder de enkeltes og den samlede bestyrelses kompetencer, belyses.

På baggrund af selvevalueringen udarbejdes en rapport. Formandskabet gennemfører i tillæg hertil interview med det enkelte bestyrelsesmedlem. Endelig drøfter bestyrelsen resultaterne med henblik på at blive bevidst om stærke og svage sider samt muligheder for forbedring.

På baggrund af drøftelserne tilrettes politikken for mangfoldighed og kompetencer i bestyrelsen.

Uddannelse af bestyrelsen

Nye medlemmer af bestyrelsen deltager i et internt introduktionskursus af flere dages varighed, ligesom der løbende afvikles efteruddannelse for hele bestyrelsen.

Et nyvalgt bestyrelsesmedlem skal endvidere gennemføre et lovbestemt bestyrelseskursus indenfor pensionsområdet senest 12 måneder efter indtræden i bestyrelsen.

Revisions- og risikoudvalget

Bestyrelsen for AkademikerPension har nedsat et revisionsudvalg i henhold til § 31 i lovbekendtgørelse nr. 1219 af 31. august 2022 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (”Revisorloven”).

Udvalget består af op til tre medlemmer, som bestyrelsen udpeger blandt sig selv. Udvalgets formand og næstformand udpeges blandt de uafhængige og sagkyndige medlemmer. Det samlede udvalg skal opfylde kompetencer inden for risikostyring, regnskabsvæsen eller revision. Der afholdes fire møder årligt.

Udvalget består af Henrik Klitmøller Rasmussen (formand), Henrik Priergaard og Lisbeth Torfing.

MP Investment Management A/S (MPIM)

Bestyrelsen for MP Investment Management A/S holder fire møder årligt. Hertil kommer ekstraordinære bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen for MP Investment Management A/S består af Jens Munch Holst (formand), Henrik Priergaard (næstformand), Henrik Klitmøller Rasmussen og Tobias Bornakke.