I AkademikerPension har vi siden 2016 haft en ambition om, at vi vil være Danmarks mest ansvarlige pensionskasse. Vores investeringspolitik understøtter derfor Paris-aftalens målsætning for global opvarmning. Et mål, der i dag hedder maksimalt 1,5 grader.

Effekterne af klimaforandringerne er veldokumenterede, og nogle af dem er vi allerede begyndt at opleve: oversvømmelser, nye varmerekorder, intense hedebølger, tropiske orkaner og meget mere ekstremt vejr.

FNs klimapanel forudsiger, at vi kommer til at opleve mere ekstremt vejr i takt med, at temperaturerne stiger. Den globale opvarmning vil med andre ord ændre livsgrundlaget for millioner af mennesker og påvirke livet på jorden på måder, vi ikke hidtil har set.

Som langsigtet investor, der skal sikre gode pensionsopsparinger til vores medlemmer, er det væsentligt, at vi forholder os til klimaforandringerne, da de repræsenterer både en udfordring for verden og en risiko for vores investeringer. Bestræbelserne på kollektivt at nå målene i Paris-aftalen kræver hurtige og betydelige reduktioner i de globale udledninger.

Mål for CO2-reduktion i porteføljen

I AkademikerPension har vi høje ambitioner både i Danmark og internationalt. Det overordnede mål er, at alle investeringer skal være netto-klimaneutrale i senest 2050 i tråd med målsætningen om at holde den globale opvarmning på 1,5 grader.

2050 er langt ude i fremtiden, og dette overordnede mål om netto-nul er det samme for hele verdenssamfundet. Derfor er delmålene på vejen derhen afgørende.

I 2022 nåede vi allerede vores 2025-mål for CO2-reduktion på grund af et stort frasalg af fossile investeringer. Reduktionsmålet lød på 26,8 procent i forhold til niveauet i 2019. Vi er derfor i gang med at sætte nye og endnu mere ambitiøst mål for 2025 og/eller 2030.

Temperaturen er for høj – også i vores portefølje

Den manglende indsats og regulering fra staternes side gør, at verden lige nu er på vej mod en temperaturstigning på 3 til 5 grader i dette århundrede, ifølge FN. De private selskaber er også langt fra i mål, og det kommer til udtryk i behovet for at mindske CO2-reduktionerne markant allerede i de kommende år frem til 2025.

Porteføljens selskaber er bedre end gennemsnittet, men…

Selskaberne i AkademikerPensions portefølje klarer sig samlet set bedre end verden som helhed, blandt andet, fordi vi har frasolgt aktier og obligationer i selskaber, der udvinder olie og gas, kul og tjæresand. Vi kan samlet set estimere temperaturen i vores portefølje for aktier og virksomhedsobligationer til 2,1 grader gældende for selskabernes scope 1 og 2 udledninger, og 2,5 grader, hvis scope 3 regnes med (et tal der dog indeholder nogen dobbeltregning, da nogle selskabers scope 1 og 2 udledning kan være andre selskabers scope 3).  

Porteføljen er altså en hel del bedre end den kurs verden samlet befinder sig på, men det er stadig ikke godt nok.

De 2,1 grader skal forstås som det globale opvarmningspotentiale i porteføljen, hvis vi går ud fra, at de selskaberne, der har lavet klimaplaner leverer på deres målsætningerne - hvilket kan være lidt optimistisk - og at det store flertal af selskaber uden klimaplaner fortsat ikke fremsætter reduktionsmål i tråd med Paris-aftalens målsætninger. At ingen yderligere selskaber skulle fremlægge klimaplaner, må nok anses for at være pessimistisk. Tendensen er faktisk, at flere og flere selskaber sætter mål i tråd med Paris-aftalen og at mange selskaber hæver ambitionsniveauet jævnligt, som eksempelvis Mærsk har gjort. Samtidig er der flere og flere store landes regeringer, der hæver ambitionsniveauet, som for eksempel USA, Kina og Japan.

Vi forventer derfor – og arbejder hårdt for – at selskaberne strammer op, så temperaturen kan falde og bringes i tråd med Paris-aftalens mål om 1,5 grads opvarmning. Det arbejder vi i AkademikerPension på sammen med andre investorer blandt andet via investor-samarbejdet Climate Action 100+ (læs mere nedenfor).

Vores mål for CO2-reduktion i porteføljen af aktier og virksomhedsobligationer er desuden sat, så vi kan holde øje med om selskaberne - og vores portefølje samlet set- er på rette kurs i forhold til den påkrævede reduktion. Temperaturmålingen og CO2 reduktionsmålet er to vinkler på samme sag. Når vi målet om 26,8% reduktion, så bør temperaturmålingen af porteføljen også være faldende ned mod 1,5 grader ultimativt.

Organisk eller strukturel reduktion af CO2 i porteføljen

Der er to måder, vi kan møde reduktionsmålet på:

Organisk: Porteføljens selskaber reducerer selv deres udledninger i tråd med Paris-aftalens målsætninger og reducerer dermed også porteføljens udledninger.

Strukturelt: AkademikerPension ændrer porteføljen via frasalg og/eller øgede grønne investeringer. Frasalg kan især komme på tale, hvis vi er langt fra målet. Det vil også være et billede på, at de afkastmæssige risici ved at investere i selskaber, der har store udledninger, er stigende. Det ville yderligere understøtte behovet for frasalg.

Vi anvender i høj grad begge værktøjer, men den organiske vej er at foretrække fordi det betyder, at verden samlet set er på rette kurs. Det batter nemlig ikke meget, hvis vores i global sammenhæng ”lille” portefølje flugter med 1,5 grader, mens resten af verden har kurs mod over 3 graders global opvarmning.

AkademikerPension vil fortsat anvende alle brugbare værktøjer, vi har til rådighed, for at nå målet i 2025 og ultimativt drive temperaturen i porteføljen ned på 1,5 grader, herunder at lægge pres på selskaber, banker og regeringer, hvor vi kan. Men vi skal være ærlige at sige, at der en risiko for, at vi ikke kan nå målet. Det vil resultere, at vi dels vil få et endnu større reduktionsbehov for 2025-2030, og dels må arbejde endnu hårdere på at nå dette.

Klimarisici

AkademikerPension støtter Paris-aftalens målsætninger og besluttede i 2016, at pensionskassens investeringsstrategi skal indrettes så den understøtter Paris-aftalens mål. Konkret er vores ambition er, at politikken skal understøtte 1,5 graders scenariet.

Hensynet til klimarelaterede risici og muligheder er derfor en integreret del af vores politik og arbejde med ansvarlige investeringer. Understøttelse af Paris-aftalen indgår som en del af en række krav, som AkademikerPension stiller til sine investeringer. Det gælder både i forhold til at bidrage positivt til klimavenlige investeringer og eksklusioner af fossile selskaber.

AkademikerPension bakker om de internationalt anerkendte anbefalinger fra Task Force on Climate-Related Financial Discosures (også kaldet ”TCFD”), og har rapporteret op mod anbefalingerne siden 2019.

TCFD skal hjælpe organisationer med at strukturere og forstå deres klimarelaterede risici og muligheder, og redegøre for disse forhold.