A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

I AkademikerPension har vi siden 2016 haft en ambition om, at vi vil være Danmarks mest ansvarlige pensionskasse. Vores investeringspolitik understøtter derfor Paris-aftalens målsætning for global opvarmning. Et mål, der i dag hedder maksimalt 1,5 grader.

Effekterne af klimaforandringerne er veldokumenterede, og nogle af dem er vi allerede begyndt at opleve: oversvømmelser, nye varmerekorder, intense hedebølger, tropiske orkaner og meget mere ekstremt vejr.

FNs klimapanel forudsiger, at vi kommer til at opleve mere ekstremt vejr i takt med, at temperaturerne stiger. Den globale opvarmning vil med andre ord ændre livsgrundlaget for millioner af mennesker og påvirke livet på jorden på måder, vi ikke hidtil har set.

Som langsigtet investor, der skal sikre gode pensionsopsparinger til vores medlemmer, er det væsentligt, at vi forholder os til klimaforandringerne, da de repræsenterer både en udfordring for verden og en risiko for vores investeringer. Bestræbelserne på kollektivt at nå målene i Paris-aftalen kræver hurtige og betydelige reduktioner i de globale udledninger.

Når vi som investor kræver, at afkast og ansvarlighed skal følges ad i de virksomheder, vi investerer i, stiller vi selvfølgelig samme krav til os selv. Både som arbejdsgiver og som forbruger, ejer og ansvarlig for eget domicil i Gentofte.

Grønne investeringer for 50 milliarder

Vi har en målsætning om, at 22,5 procent af vores investeringer skal være klimavenlige i 2030. Det svarer til næsten 50 milliarder kroner.

Det er en ambitiøs målsætning, men hvis vi skal nå Paris-aftalens mål, bliver alle selskaber – store som små – nødt til at have ambitiøse mål. Vores målsætning skal sende et signal om, at selskaber bør have seriøse klimamål, hvis vi skal investere i dem.

Samtidig med 2030-målet har vi besluttet at lave et 2025-mål om, at mindst 15,3 procent af investeringerne skal være klimavenlige i år 2025. På samme tidspunkt skal vi have sænket scope 1 og 2 udledningerne af drivhusgasser fra de selskaber, vi investerer i, med 26,8 procent.

På den lange bane har vi en målsætning om at være netto-klimaneutral senest i 2050 i tråd med Paris-aftalen. Frem til da, vil vi løbende lave nye femårige delmål.

Den grønne omstilling er i gang, og virksomheder, der ikke følger med, bliver mindre og mindre attraktive at investere i. Modsat bliver de selskaber, der sætter ambitiøse klimamål, kun mere og mere attraktive i fremtiden.

Klimarisici

AkademikerPension støtter Paris-aftalens målsætninger og besluttede i 2016, at pensionskassens investeringsstrategi skal indrettes så den understøtter Paris-aftalens mål. Konkret er vores ambition er, at politikken skal understøtte 1,5 graders scenariet.

Hensynet til klimarelaterede risici og muligheder er derfor en integreret del af vores politik og arbejde med ansvarlige investeringer. Understøttelse af Paris-aftalen indgår som en del af en række krav, som AkademikerPension stiller til sine investeringer. Det gælder både i forhold til at bidrage positivt til klimavenlige investeringer og eksklusioner af fossile selskaber.

AkademikerPension bakker om de internationalt anerkendte anbefalinger fra Task Force on Climate-Related Financial Discosures (også kaldet ”TCFD”), og har rapporteret op mod anbefalingerne siden 2019.

TCFD skal hjælpe organisationer med at strukturere og forstå deres klimarelaterede risici og muligheder, og redegøre for disse forhold.