A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Formålet med at behandle dine personoplysninger:
Formålet med at behandle dine oplysninger efter fratrædelse er at vi har et administrativt behov for at  kunne dokumentere din ansættelsesperiode, den afregnede løn, de opgaver din stilling bestred samt eventuelt historikken i en personalesag. Herudover er der skatteretlige regler, som vi som arbejdsgiver skal overholde i forhold til indberetning af oplysninger til SKAT. Også forældelsesfrister kan have betydning for opbevaringen af dine oplysninger efter endt ansættelse.

Hvilke oplysninger registreres:
Vi registrerer de oplysninger, du sendte med din ansøgning.

Vi registrerer de oplysninger, vi har modtaget fra vores eksterne samarbejdspartner Kjerulf & Partnere i forbindelse med din ansættelsesinterview samt de oplysninger, der er tilføjet din personalemappe under din ansættelse.

Oplysninger som oftest vil forekomme som en del af personalemappen er: navn, adresse, oplysninger om økonomiske forhold (herunder løn og bank-oplysninger), alder, uddannelse, efteruddannelse, cpr.nr., oplysninger om sygdomsdage (ikke helbredsoplysninger), oplysninger om ferie, civilstand, arbejdsopgaver, skatteoplysninger, billede, kontaktoplysninger på familiemedlemmer.

Hvor modtager vi personoplysninger fra
Vi modtager kun de oplysninger du selv har givet os ved din ansættelse og som er genereret under ansættelsen, Vi indhenter ikke yderligere oplysninger fra andre.

Hvem deler vi personoplysninger med
Vi deler ikke dine personlige oplysninger med andre.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger
Behandlingen er nødvendig for at sikre dokumentation ved eventuelle retlige tvister.

Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os.

Hvor længe gemmes personoplysningerne
Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter dit ansættelsesforhold er ophørt.

Personoplysninger udenfor EU
Dine personoplysninger behandles som udgangspunkt i EU/EØS, og vi overfører ikke oplysningerne til lande udenfor EU/EØS. Som udgangspunkt tillader vi heller ikke at vores samarbejdspartnere (databehandlere) overfører personoplysninger udenfor EU/EØS, men der kan være enkelte databehandlere eller underdatabehandlere som er placeret uden for EU. I så fald vil de være placeret i sikre tredjelande, hvilket betyder, at de har samme beskyttelsesniveau som inden for EU. Ellers vil overførsel ske på baggrund af EU-Standard Contractual Clauses. Dette er tilfældet med databehandlere i UK og USA.

Dine rettigheder
Databeskyttelsesforordningen indeholder regler, som giver dig en række rettigheder over for dem, der behandler oplysninger om dig.

Reglerne har til formål at styrke din retsstilling ved blandt andet at skabe åbenhed omkring behandlingen af oplysninger og større opmærksomhed omkring dine rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Vi har procedurer og retningslinjer, der sikrer dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Der kan dog være betingelser eller begrænsninger knyttet til brugen af dine rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få slettet af dine oplysninger i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende situation.

Indledningsvist kan det oplyses, at AkademikerPension ikke benytter sig af automatiske afgørelser.

Du har ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personlige oplysninger, vi behandler om dig.

Ved at skrive til os kan du anmode om indsigt i de personlige oplysninger, vi har registreret om dig.

Du kan lette vores ekspeditionstid ved at angive, hvis det er specifikke oplysninger, du ønsker indsigt i.

Du kan ikke bede om indsigt i breve, notater, e-mails mv. udfærdiget eller sendt i arbejdsmæssig sammenhæng alene fordi du har været med til at udfærdige dem eller underskrive dem. Dette er ikke oplysninger omfattet af indsigtsretten jf. Datatilsynets vejledning.

Du har ret til at få rettet dine personoplysninger
Er der sket ændringer i dine oplysninger, kan du altid henvende dig til os for at få dem rettet. Dette kan fx være at supplere en personalesag med yderligere oplysninger.

Du har ret til at få slettet dine personoplysninger
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer. Vi har sletteprocedurer for alle personoplysninger, men ønsker du sletning inden det tidspunkt bedes du kontakte os. Det er muligt, at vi ikke kan efterkomme din anmodning, men i så fald vil det være fordi vi har en lovmæssig forpligtelse til at beholde oplysningerne længere., eller hvis de er nødvendige af hensyn til dokumentation.

Du har ret til begrænsning af vores behandling af personoplysninger
Du har, i særlige situationer, ret til at kræve, at vi suspenderer vores behandling af dine personoplysninger. Det gælder fx hvis du mener, at de oplysninger, vi har om dig, er forkerte, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen. Kontakt os venligst, hvis du ønsker suspension af behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i to tilfælde:

  • Hvis behandlingen er baseret på ”legitim interesse”, og der gør sig særlige forhold gældende for dig.
  • Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring. Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte din ret til at gøre indsigelse.

Vi benytter ikke de personoplysninger vi har om dig som tidligere medarbejder til markedsføring.

Du har ret til at få transmitteret dine oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde, ret til at modtage de personoplysninger du selv har afgivet til os i en struktureret og almindelig anvendt, maskinlæsbar format samt at få dem overført fra en dataansvarlig til en anden.

Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse, herunder profilering
AkademikerPension benytter sig ikke af automatiske afgørelser.

Du kan altid tilbagekalde et samtykke
Hvis du bliver bedt om at afgive dit samtykke vil det være frivilligt for dig at afgive det, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne i denne Persondatapolitik.

Din tilbagetrækning af et samtykke, vil ikke påvirke den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage men være gældende fremadrettet.

Kontakt os venligst, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Klageadgange
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Du kan på www.datatilsynet.dk læse mere om, hvordan du klager og de betingelser, der gælder for din klage.

Inden du klager til Datatilsynet, opfordrer vi dig til at kontakte vores databeskyttelses-rådgiver (DPO) for at afklare eventuelle spørgsmål.

Kontaktoplysninger på vores DPO (Data Protection Officer):
Janni Ottogreen Sejrbo
dpo@akademikerpension.dk

Har du klaget til Datatilsynet, vil de holde dig orienteret om forløbet af sagen og resultatet af klagen.