Dialog med selskaber

Her kan de se eksempler på igangværende og afsluttede dialoger.

Igangværende dialoger

Danske Bank

 
Status for dialog: Igangværende
Emne
 1. Hvidvasksagen i Estland
 2. Virksomhedskultur
 3. CSR-rapportering 
Mål
 1. Klarhed om sagens omfang og placering af ansvar.

 2. Passende tiltag til at håndtere den historiske sag.

 3. Passende tiltag til at hindre hvidvask i fremtiden.

 4. Styrket ansvarlighedskultur.
 5. Relevant og transparent rapportering om væsentlige CSR-emner for selskabet og dets interessenter

Aktiviteter og resultater

AkademikerPension indførte et midlertidigt stop for nye investeringer i Danske Bank d. 7. juli 2018.

AkademikerPension har holdt møder med henholdsvis den daværende direktør om sagen og den afgående bestyrelsesformand i 2018. Fordi banken erkender problemerne, har taget omfattende tiltag til at undgå gentagelser, og fordi en markant udskiftning af topledelsen var forestående, valgte AkademikerPension at ophæve bankens karantæne d. 14. november 2018.

Læs mere

AkademikerPension stemte og deltog desuden ved Danske Banks ekstraordinære generalforsamling d. 7. december 2018 og hold møde med selskabets nye bestyrelsesformand og næstformand i marts 2019.

AkademikerPension har igen været i kontakt med banken i juni 2019 med fokus på nye oplysninger om en intern undersøgelse af Estland-sagen, der blev stoppet i 2014.

Opfølgning

Løbende opfølgning og vurdering. AkademikerPension fortsætter som kritisk, aktiv ejer i Danske Bank og følger sagen til dørs.

Det er i skrivende stund ikke muligt at sætte en udløbsdato på dialogen. AkademikerPension forventer, at dialogen vil strække sig over en årrække.

Mærsk

 
Status for dialog: Igangværende
Emne
 1. Klimarelaterede finansielle risici og nedbringelse af CO2-udledning.
 2. Skibsophugning.
 3. Løn- og arbejdsforhold i Mærsks værdikæde.
Mål
 1. Tiltag til at sikre forretning mod klimrelaterede finansielle risici, herunder nedbringe CO2-udledning

 2. TCFD-rapportering

 3. Ansvarlig skibsophugning
 4. Passende tiltag til at fremme løn- og arbejdsforhold i Mærsks værdikæde.
Aktiviteter og resultater

AkademikerPension talte på Mærsks generalforsamling i 2018 og igen i foråret 2019. På seneste generalforsamling roste AkademikerPension selskabet for det ambitiøse mål om at blive CO2-neutral i år 2050, mens der var kritik af den manglende transparens omkring ledelsens individuelle aflønning og for lav diversitet.

AkademikerPension mødtes med Mærsk i 2019 og talte om selskabets plan for implementering af det nye mål, og læring fra pilotprojekter. Mærsk har i samarbejde med en række internationale selskaber søsat et pilotprojekt om at sejle et stort Triple E-skib fra Rotterdam til Shanghai med biobrændsel i form af madolie i tanken. AkademikerPension vil følge op med konstruktiv dialog, og ser frem til at høre, hvordan dette – og andre - pilotprojekter skal spille ind i Mærsks nye strategi og klimamål.   

Selskabet har forpligtet sig til at rapportere efter TCFD-anbefalingerne om klimarelaterede finansielle risici. AkademikerPension følger op over for selskabet angående rapportering på fysiske risici og Mærsks lobbyaktiviteter med relevans for den grønne omstilling.

Selskabet arbejder på at forbedre standarderne på værfterne i Indien og på at skabe større transparens blandt skibsejere vedrørende ophugning af skibe. AkademikerPension bakker om Mærsks deltagelse i Ship Recycling Transparency Initiative , hvor AkademikerPension er aktiv i gruppen af investor-interessenter.

Selskabet har oplyst, at løn- og arbejdsforholdene fx på havnen i Kenya vil bliver undersøgt, og AkademikerPension har i juni 2019 bedt om en opdatering på undersøgelsen.

Opfølgning

Løbende opfølgning. Næste dialogmøde vil finde sted senest 2. kvartal 2020.

Ambu

 

Status for dialog: Igangværende

Emne

 1. Aflønning af topledelsen
 2. Diversitet i ledelsen
 3. CSR-rapportering

Mål

 1. Passende vederlag til direktør.
 2. Større transparens om vederlag.
 3. Større diversitet i topledelsen.
 4. Mere balanceret måltal for diversitet i ledelsen.
 5. Styrket rapportering og dokumentation for efterlevelse af internationale CSR-principper.

Aktiviteter og resultater

Konstruktiv dialog. AkademikerPension holdt desuden tale om ovennævnte emner og mål på selskabets generalforsamling i december 2018.

Selskabet har nu øget transparensen markant om ledelsens aflønning, som lovet i pressen i 2018.

Selskabet meldte ud i pressen, at man nu udelukkende søgte efter et kvindeligt medlem til bestyrelsen. Ved generalforsamlingen i december 2019 blev én kvinde valgt ind i bestyrelsen.

Selskabet har ligeledes styrket sit CSR-arbejde og rapportering herom i 2019.

Årsbrev sendt til selskabet i januar 2020.

Opfølgning

Løbende opfølgning og vurdering.

BHP Group Limited

 

Status for dialog: Igangværende

Emne

 1. Lobbyaktiviteter

Mål

 1. At BHP Group undgår, gennem sine medlemskaber i fx brancheorganisationer, at medvirke til at modarbejde tiltag, der skal fremme indfrielsen af målsætningerne i Paris-aftalen.

Aktiviteter og resultater

AkademikerPension har løbende været i dialog med selskabet under ClimateAction 100+ initiativet og gennem vores samarbejdspartner.

BHP havde i 2017 gennemgået sine medlemskaber i organisationer, hvor der er uoverensstemmelse mellem selskabets og organisationernes indstilling til klima. BHP konkluderede, at tre organisationer har en væsentligt anderledes tilgang til klima-og energipolitik, og afviger fra selskabets egen indstilling til klimaområdet. På baggrund af analysen opsagde BHP sit medlemskab i en enkelt organisation, World Coal Association i april, 2018.

AkademikerPension har i september 2019, sammen med en række andre aktionærer fremsendt et aktionærforslag til BHP, der opfordrer selskabet til at opsige dets medlemskaber i organisationer, hvis kampagner er i uoverensstemmelse med målene i Paris-aftalen. Forslaget fik 27 % opbakning blandt BHP’s investorer.

Læs mere om aktionærforslaget

Opfølgning

Efter aktionærforslaget BHP har udgivet en ny gennemgang af sine medlemskaber i organisationer og deres indstilling til klima. BHP fandt at fire organisationer ikke er på linje med BHP’s egen tilgang til klima og vil føre dialog med organisationerne i løbet af 2020. AkademikerPension vil løbende følge op med BHP, om hvordan organisationerne påvirkes af BHP’s dialog. AkademikerPension vil konkret følge op BHP efter første stillingsstagen til medlemskabet i organisationen New South Wales Minerals Council, som finder sted i 2. kvartal 2020.

Læs nyheden i Financial Times

DFDS

 
Status for dialog: Igangværende
Emne

1. Klimarelaterede finansielle risici og nedbringelse af CO2-udledning.

Mål

1. Tiltag til at sikre forretning mod klimrelaterede finansielle risici, herunder nedbringe CO2-udledning

2. TCFD-rapportering

Aktiviteter og udvikling

AkademikerPension har i januar 2020 sendt brev til bestyrelsen i alle danske selskaber i porteføljen, herunder DFDS vedrørende klima, diversitet, vederlag, skattetransparens og ESG-data.

Den 13. januar 2020 mødtes AkademikerPension med DFDS for at tale om selskabets plan for at håndtere de klimarelaterede finansielle risici, der følger i kølvandet på den globale opvarmning. Det blev ligeledes drøftet, hvordan selskabet planlægger, hvilke udfordringer og muligheder selskabet ser for at omstille til grønne transportformer over de kommende år.

Selskabet har endnu ikke forpligtet sig til at rapportere i tråd med TCFD-anbefalingerne, men selskabets nuværende rapportering lever op til flere af anbefalingerne.

DFDS deltager i et partnerskab om udvikling af et produktionsanlæg til produktion af bæredygtige brændstoffer til vej-, sø- og lufttransport. Partnerskabet blev offentliggjort i maj 2020, og de øvrige deltagere er Københavns Lufthavne, A.P. Møller-Mærsk, DSV Panalpina, Ørsted og SAS.

Opfølgning

Løbende opfølgning. Næste dedikererde dialogmøde om selskabets klima- og bæredygtighedsstrategi forventes at finde sted senest i 1. kvartal 2021.

DSV

 
Status for dialog: Igangværende
Emne

1. Klimarelaterede finansielle risici og nedbringelse af CO2-udledning.

Mål

2. Tiltag til at sikre forretning mod klimrelaterede finansielle risici, herunder nedbringe CO2-udledning

3. TCFD-rapportering

Aktiviteter og udvikling

AkademikerPension har i januar 2020 sendt brev til bestyrelsen i alle danske selskaber i porteføljen, herunder DSV vedrørende klima, diversitet, vederlag, skattetransparens og ESG-data.

Den 10. marts 2020 mødtes AkademikerPension med DSV for at tale om selskabets plan for at håndtere de klimarelaterede finansielle risici, der følger i kølvandet på den globale opvarmning. Det blev ligeledes drøftet, hvordan selskabet planlægger, hvilke udfordringer og muligheder selskabet ser for at omstille til grønne transportformer over de kommende år.

Selskabet har endnu ikke forpligtet sig til at rapportere i tråd med TCFD-anbefalingerne, men selskabets nuværende rapportering lever op til flere af anbefalingerne.

Den 3. juni 2020 annoncerede DSV Panalpina, at de som et af de første logistikselskaber fastsætter mål for hvor meget og hvor hurtigt virksomheden vil reducere udledningen af drivhusgasser. Det gør virksomheden i tilknytning til Science Based Targets-initiativet. Det er i øvrigt helt i tråd med DSV Panalpina’s deltagelse i et partnerskab om udvikling af et produktionsanlæg til produktion af bæredygtige brændstoffer til vej-, sø- og lufttransport. Partnerskabet blev offentliggjort i maj 2020, og de øvrige deltagere er Københavns Lufthavne, A.P. Møller-Mærsk, DFDS, Ørsted og SAS.

Opfølgning

Løbende opfølgning. Næste dedikererde dialogmøde om selskabets klima- og bæredygtighedsstrategi forventes at finde sted senest i 1. kvartal 2021.

Matas

 
Status for dialog: Igangværende
Emne

Vederlagspolitik

Mål

Justering af den nuværende vederlagspolitik til en mere klar og tydelig politik med færre frihedsgrader.

Aktiviteter og resultater

AkademikerPension var i forbindelse med generalforsamlingen 2020 i dialog med Matas’ ledelse vedrørende vederlagspolitikken. Vi havde en række forbehold, og vi kunne i udgangspunktet ikke støtte den fremlagte politik, der var meget bred i sin udformning. I forlængelse af dialogen lovede bestyrelsen på generalforsamlingen, at man frem til næste generalforsamling vil arbejde på en revision af den nuværende politik, så en ny kan blive fremlagt på næste års generalforsamling. Det initiativ vil AkademikerPension gerne støtte, og med udsigt til dialog om justering af politikken har vi valgt at give bestyrelsen vores stemme.

Opfølgning

AkademikerPension vil i perioden frem til generalforsamlingen 2021 indgå i dialog med bestyrelsen i Matas med henblik på konkretisering af vores ønsker til den kommende vederlagspolitik.

Afsluttede dialoger

Macquarie Group

 

Status for dialog: Afsluttet

Emne

 1. Mulig medvirken til svindel med udbytteskat mod europæiske stater.

Mål

 1. Få en redegørelse om sagen fra selskabets side.
 2. Søge at afklare, om der er hold i (alle) anklagerne.

  Hvor relevant:
 3. Tilse, at selskabet retter op og samarbejder tilfredsstillende med myndighederne.
 4. Tilse, at selskabet opstiller politikker, værn og rapportering, der kan hindre lignende sager.

Aktiviteter

AkademikerPension indførte et midlertidigt stop for nye investeringerne i Macquarie gældende fra oktober 2018. Karantænen omfattede aktier og obligationer udstedt af Macquarie Group og endvidere alle nye investeringer med Macquarie som kapitalforvalter.

Der er afholdt en række møder mellem AkademikerPension og Macquarie i perioden fra oktober 2018 til juni 2019, herunder med selskabets nye topdirektør. Før og efter bad AkademikerPension om fremsendelse af skriftlig dokumentation på lang række punkter og områder. Hensigten var at vurdere i hvilken grad kulturen i selskabet i dag reelt er en anden.

Resultater

Macquarie tager i dag afstand fra sin adfærd i 2011 og har siden Cum-Ex-sagen kom frem i medierne bl.a. opdateret sin skattepolitik, så den nu forbyder selskabet at finansiere eller på anden vis deltage i spekulation med udbytteskattebetalinger.

Efter grundige undersøgelser og dialog med selskabet besluttede AkademikerPension at ophæve karantænen i juni 2019, fordi AkademikerPension vurderer, at selskabet ikke længere overtræder AkademikerPensions ”Politik for ansvarlige investeringer”.

Læs mere om beslutningen og den fremadrettede opfølgning

Vale

 

Status på dialog: Afsluttet

Emner

 1. Sociale- og miljømæssige indvirkninger af den bristede dæmning ved Córrego de Feijão-minen i Brumadinho, Brasilien, 2019.
 2. Negative miljø- og sociale indvirkninger af minedrift i Mozambique (siden 2018).
 3. Opfølgning på implementeringen af de aftalte foranstaltninger efter den bristede Samarco-dæmning ved Mariana, Brasilien, 2015.
 4. Klimahensyn

Mål

Dæmninger , sikkerhed og katastrofehåndtering 
Córrego de Feijão-minen i Brumadinho:

 • Vurdering af de sociale- og miljømæssige indvirkninger af dæmningskollapset i Brumadinho, Brasilien.
 • Iværksættelse af tiltag, der forhindrer gentagelse af lignende ulykker.
 • At Vale konstruktivt samarbejder med myndigheder og lokale interessenter om adgang til oprejsning for berørte parter, herunder udbetaling af erstatninger til lokalsamfundet og genopretning af miljøet.

Samarco-dæmningen ved Mariana:

 • At Vale igennem Fundaçao Renova implementerer de aftalte foranstaltninger samt bidrager konstruktivt til at sikre adgang til oprejsning for den lokale befolkning og genoprettelse af miljøet berørt af Samarco-dæmningens kollaps i 2015.

Ansvarlig minedrift i Mozambique

 • Udarbejdelse af en rapport om de socio-økonomiske effekter af minedriften i Mozambique, hvor det skal bl.a. vurderes om de sociale påvirkninger og effekterne af forflytnings-processen.
 • Handlingsplan til håndtering af de sociale- og miljømæssige indvirkninger af den nuværende og planlagte udvidelse af minedriften i Mozambique.

Klimahensyn

 • Rapportering i tråd med Task Force On Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)
 • Vished om fordeling af termisk og metalurgisk kulproduktion.
 • Bekræftelse af at Moatize kulminens- emissioner vil være inden for grænserne i IFC Performance Standards.
 • Fastsætte mål for reduktion af termisk kulproduktion

Aktiviteter

Dæmninger
Akademiker
Pension er i løbende dialog direkte med selskabet via vores kapitalforvalter og har sat selskabet i karantæne efter dæmningskollapset i januar 2019. 

Vale har udsendt en række pressemeddelelser, der beskriver selskabets forskellige tiltag i forhold til den bristede dæmning i Brumadinho, Brasilien. 

Mozambique
Selskabet har indtil nu erklæret sig villig til at styrke sin indsats samt forsætte dialogen med AkademikerPension vedrørende aktiviteterne i Mozambique.

Vale har igangsat en socio-økonomisk vurdering af effekterne af minen for den forflyttede lokalbefolkning, som AkademikerPension forventer ligger klar i første kvartal 2019.

I juni 2018 har Vale indgået en aftale med en række berørte familier om kompensation. AkademikerPension har i november fået verificeret aftalens eksistens via dialog med hhv. selskabet og lokale repræsentanter for de berørte familier.

Klimahensyn
Selskabet forventer at rapportere i tråd med TCFD i 2019. Dialogen fortsætter om kulproduktionen, der dog udgør under 5 % af selskabets omsætning i dag.

Resultater

AkademikerPension forventede i første omgang at kunne tage endelig stilling i sagen inden 1. februar 2019. Det var ikke muligt på grund af de seneste udviklinger i Brasilien (se ovenfor). Beslutningen blev derfor udskudt til 1. juli 2019.

Efter grundige undersøgelser besluttede AkademikerPension i juni 2019 at ekskludere Vale, fordi det vurderes, at selskabet fortsat overtræder AkademikerPensions ”Politik for ansvarlige investeringer” i væsentlig grad – og ikke har levet op til de aftalte leverancer, herunder at udarbejde en socio-økonomisk rapport om effekterne af minedriften i Mozambique.

Læs mere om vores beslutning

Exxon

 

Status for dialog: Afsluttet

Emne

 1. Klima
 2. Lobbyisme

Mål

 1. Offentlig støtte til Paris-aftalen

 2. Offentlig støtte til TCFD’s anbefalinger.
 3. Fastsætte mål for reduktion af drivhusgasser.
 4. Åbenhed om lobbyaktiviteter og støtte til diverse interesseorganisationer som vej til ansvarlig lobbyisme.

Aktiviteter og resultater

Dialog under ClimateAction 100+ initiativet.

MP var med til at fremsætte et aktionærforslag om klima i tråd med Paris-aftalen, til afstemning på Exxons generalforsamling i foråret 2019. Exxon fik dog forslaget afvist ved det amerikanske finanstilsyn, SEC. Som konsekvens heraf valgte MP at stemme imod samtlige medlemmer af Exxons bestyrelse, og stemte for de aktionærforslag der blev fremstillet på generalforsamlingen 2019, blandt andet på forslagene om en uafhængig betyrelsesformand og rapportering om politiske bidrag.

Læs mere om vores afstemning


MP stemte ligeledes for klimarelaterede aktionærforslag samt forslag om åbenhed om lobbyisme på selskabets generalforsamling i 2018.

Resultater

MP Pension har foretaget en grundig analyse af verdens ti største olieselskaber, herunder Exxon. MP har samarbejdet med en række organisationer for at indsamle viden om selskabernes grønne omstilling og aktiviteter.

Læse mere om analysen


Efter en grundig analyse af Exxon, måtte MP Pension konkludere at selskabet ikke har en langsigtet forretningsplan, der er kompatibel med Paris-aftalen. MP vurderer samtidig, at selskabet modarbejder mere krævende regulering på klimaområdet gennem sine lobbyaktiviteter.  

Læs mere om analysen af Exxons aktiviteter


På baggrund af analysens konklusioner besluttede MP Pension i september 2019 at ekskludere Exxon, fordi det vurderes, at selskabet overtræder MP Pensions ”Politik for ansvarlige investeringer”.

Eksklusionen af Exxon kan ophæves, hvis MP vurderer, at selskabet på et senere tidspunkt har indrettet sin forretningsstrategi efter Paris-aftalens målsætninger. 

 

Chevron

 

Status for dialog: Afsluttet

Emne

 1. Klima

Mål

 1. Tiltag til at sikre forretning mod klimrelaterede finansielle risici, herunder omstilling til vedvarende energikilder.
 2. Offentlig støtte til Paris-aftalen.

 3. TCFD-rapportering.
 4. Fastsætte mål for reduktion af drivhusgasser.

Aktiviteter og resultater

Dialog med selskabet både under ClimateAction 100+ investor-initiativet, og gennem dialogmøde med selskabet i september 2018. MP har været aktive i Climate Action 100+ arbejdsgruppen med fokus på Chevron, som senest afholdt dialogmøde med selskabet i april 2019.

Selskabet er begyndt at referere til TCFD-anbefalingerne i sin rapportering og har forbedret sin transparens på lobbyområdet; Chevron har offentliggjort en liste med 21 organisationer som selskabet støttede i 2018.

AkademikerPension stemte for klimarelaterede aktionærforslag på selskabets generalforsamling i 2018. AkademikerPension havde ikke mulighed for at stemme på selskabets generalforsamling i 2019, da AkademikerPension i marts 2019 valgte at sælge sin beholdning i selskabet.

Resultater

AkademikerPension har foretaget en grundig analyse af verdens ti største olieselskaber, herunder Chevron. AkademikerPension har samarbejdet med en række organisationer for at indsamle viden om selskabernes grønne omstilling og aktiviteter.

Læs mere om analysen


Efter en grundig analyse af Chevron, måtte AkademikerPension konkludere at selskabet ikke har en langsigtet forretningsplan, der er kompatibel med Paris-aftalen. AkademikerPension vurderer samtidig, at selskabet modarbejder mere krævende regulering på klimaområdet gennem sine lobbyaktiviteter.

Læs mere om analysen af Chevrons aktiviteter 


På baggrund af analysens konklusioner besluttede AkademikerPension i september 2019 at ekskludere Chevron, fordi det vurderes, at selskabet overtræder AkademikerPensions ”Politik for ansvarlige investeringer”.

Eksklusionen af Chevron kan ophæves, hvis AkademikerPension vurderer, at selskabet på et senere tidspunkt har indrettet sin forretningsstrategi efter Paris-aftalens målsætninger.