Afbrændingen af fossile brændstoffer er hovedårsagen til den globale opvarmning, men samtidig udgør fossil energi fortsat grundstammen i vores energisystemer. Vi skal udfase fossil energi hurtigst muligt for at leve op til Paris-aftalens målsætninger, men vi skal også gøre det fornuftigt.

Eksklusion

Den centrale del af AkademikerPensions politik for fossile investeringer er vores eksklusion af en lang række selskaber, der ikke lever op til Paris-aftalen.

På sigt skal vi som verdenssamfund udfase fossil energi, og derfor indebærer fossile investeringer i stigende grad en betydelig langsigtet afkastmæssig risiko qua de iboende bæredygtighedsrisici. AkademikerPension ønsker at reducere denne risiko, samtidig med at man understøtter den grønne omstilling.

Du kan læse mere om vores afgrænsning og kriterier for eksklusion i vores Standpunkt for Fossil Energi på side 4 til 5.

Undtagelser og observationsliste

Selskaber, der som udgangspunkt falder for AkademikerPensions tærskler, men som kan fremvise troværdige planer og er i færd med at omstille deres forretningsmodel, så den er kompatibel med Paris-aftalens målsætninger, kan undtagelsesvist undgå eksklusion selv om de endnu ikke er fuldt ”Paris-kompatible". Planerne skal kunne verificeres gennem offentligt fremlagt dokumentation om selskabets konkrete strategier og mål, som bygger på anerkendte, bæredygtige klimascenarier.

Ved brug af undtagelser skal dette gøres transparent og med en offentligt tilgængelig forklaring tilknyttet i form af vores observationsliste.

AkademikerPension ønsker at fastholde investeringer i sådanne selskaber, der er godt i gang med deres omstilling, da de afkastmæssige risici bedømmes at være acceptable, og fordi det er vigtigt, at de fossile selskaber bidrager til løsninger, frem for at de fortsætter med at bidrage til problemet. Læs mere i vores Standpunkt for Fossil Energi på side 5 til 6.

Beslutningen om hvilke selskaber, der står på observationslisten revideres mindst én gang om året. Der er aktuelt kun ganske få selskaber på observationslisten.

Overvågning, screening og geninvestering

AkademikerPension vil løbende overvåge og screene de omfattede selskaber med henblik at sikre at både eksklusions- og observationslisten er opdateret.

Minimum en gang årligt vil ovennævnte afgrænsning og kriterier blive revideret og godkendt af AkademikerPensions bestyrelse, så det sikres at den fortsat er i tråd med fremdriften i den igangværende omstilling fra fossil til vedvarende energi.

Aktivt ejerskab

Når AkademikerPension ekskluderer aktier og obligationer udstedt af fossile selskaber, så bidrager dette til at presse finansieringsomkostningerne op for disse selskaber. På sigt vil højere finansieringsomkostninger - alt andet lige – betyde færre fysiske investeringer i ny udvindingskapacitet, og dermed mindre udvinding af fossil energi. Derved understøtter frasalget direkte målsætninger i Paris-aftalen.

Frasalget understøtter desuden Paris-aftalen indirekte, idet AkademikerPensions og andre investorers ageren er med til at sætte fokus på behovet for den grønne omstilling – og de heri iboende udfordringer og dilemmaer.

Frasalg adresserer en del af AkademikerPensions eksponering til fossil energi og er med til at øge presset på fossile selskaber. Men fordi alle selskaber på den ene eller anden måde er forbundet til fossil energi, er det også vigtigt for AkademikerPension at udøve aktivt ejerskab og dialog med de selskaber, som ikke overskrider vores tærskel for eksklusion. Det foregår direkte i dialog med selskaberne og i investor-initiativer, som understøtter den grønne omstilling, for eksempel ’Climate Action 100+’ og Net-Zero Asset Owner Alliance.

AkademikerPension rækker desuden ud til andre investorer og fremsætter og/eller stemmer på klimarelaterede forslag på selskabernes generalforsamling med henblik på at understøtte de enkelte selskabers omstilling, søge at sikre, at selskaberne ikke etablerer nye fossile projekter og/eller begrænse lobbyaktivitet rettet mod at hindre Paris-aftalens implementering.

AkademikerPension vil også fortsætte sin dialog med - og pres på – de selskaber som har en mindre andel af deres forretning forbundet til fossil energi og derfor falder udenfor afgrænsningen. Dette gælder for eksempel mineselskaber, hvor termisk kul udgør under 25% af deres omsætning. AkademikerPension vil desuden fortsætte sin dialog og aktive ejerskabsindsats med selskaber som finansierer og konstruerer fossil infrastruktur som falder indenfor afgrænsningen.

Vi vil derudover prioritere indsatsen overfor de 20 største udledere af drivhusgasser i vores portefølje samt overfor banker. der fortsat finansierer fossil energi og ikke har klare målsætninger og handlingsplaner, der flugter med Paris-aftalen (se næste afsnit).

Indirekte investeringer via banker

På trods af eksklusion og frasalg af aktier og obligationer er AkademikerPension fortsat indirekte eksponeret til fossile selskaber, gennem pensionskassens investeringer i banker, der ikke har samme høje tærskel for eksklusion som AkademikerPension, og derfor fortsat giver lån til eller investerer i fossile selskaber, som optræder på AkademikerPensions eksklusionsliste.

AkademikerPensions tilgang til banker er at presse disse til at rette ind efter Paris-aftalens mål gennem aktivt ejerskab frem for eksklusion. Aktivt ejerskab foretrækkes, fordi det vurderes at kunne have potentiale til at skabe forandring, og derudover foretager banker udlån til mange andre sektorer end den fossile sektor, så det er ikke en koncentreret afkastmæssig risiko, hvorfor der generelt ikke er et afkastmæssigt argument for frasalg.

Aktivt ejerskab overfor banker

AkademikerPension samarbejder med bl.a. Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) og Transition Pathway Initiative (TPI) om udarbejdelse af nye kriterier for at vurdere bankernes indsats på klimaområdet og går aktivt med i samarbejdet med andre investorer i samme regi for at lægge pres på de største globale banker, der fortsat finansierer fossil energi – også kendt som ”Climate Action 100+ for bankerne”.

Vi vil også selv og i samarbejde med andre investorer gennem f.eks. ShareAction deltage aktivt i udvalgte bankers generalforsamlinger og stille samt stemme på aktionærforslag, der søger at sikre, at bankerne ikke finansierer nye fossile projekter i modstrid med IEA’s anbefalinger (Net-Zero 2050) samt fremlægger konkrete klimaplaner, der flugter tråd med Paris-aftalens mål

Vi vil aktivt fortsætte med at lægge pres også på de største danske banker, der fortsat investerer i eller yder lån til fossile selskaber.