A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Vi stiller høje krav både til andre og til os selv. Derfor videreudvikler vi løbende på vores klimastrategi.

I 2021 har vi næsten fordoblet vores målsætning for andelen af grønne investeringer til 22,5 % af porteføljen i 2030 og mindst 15,3% i 2025. Det kommer til at betyde, at vi i 2030 vil have 50 milliarder kroner investeret i grønne infrastrukturprojekter, ejendomme og virksomheder.

Vi har ligeledes sat et ambitiøst pejlemærke for reduktion af CO2-udledningerne fra vores investeringer.

Vores mål er at levere på ambitionen om at skabe højt afkast på et ansvarligt grundlag i tråd med målsætningerne i Paris-aftalen om at sigte efter maksimalt 1,5 graders global opvarmning i 2100.

Status og mål for CO2-reduktion

Markant reduktion af CO2 inden 2025 – og klimaneutral i 2050

I 2020 er AkademikerPension gået med i det FN-støttede klimainitiativ for investorer ”UN-Convened Net-Zero Asset Owner Alliance” og vi har i den forbindelse sat et videnskabsbaseret mål for reduktionen af vores CO2-udledninger for aktier og virksomhedsobligationer. Målet er på minus 26,8 procent i 2025 og gælder for selskabernes scope 1 og 2 udledninger af drivhusgasser. Så langt skal vi ned for at sikre at porteføljen er på en kurs der er forenelig med Paris-aftalen.

Vi har også lavet en langsigtet målsætning om at være netto-klimaneutral senest i 2050 i tråd med Paris-aftalen og vil løbende lave nye femårige delmål frem til da.

Målet er udtryk for den reduktion, der er behov for i 2025 for at få verden ind på rette kurs. Det er meget ambitiøst, fordi verdens lande i dag ikke har fremsat reduktionsløfter, der ifølge forskere og eksperter lever op til de nødvendige reduktioner.

CO2 graf

Temperaturen er for høj – også i vores portefølje

Den manglende indsats og regulering fra staternes side gør, at verden lige nu er på vej mod en temperaturstigning på 3 til 5 grader i dette århundrede, ifølge FN. De private selskaber er også langt fra i mål, og det kommer til udtryk i behovet for at mindske CO2-reduktionerne markant allerede i de kommende år frem til 2025.

Porteføljens selskaber er bedre end gennemsnittet, men…

Selskaberne i AkademikerPensions portefølje klarer sig samlet set bedre end verden som helhed, blandt andet, fordi vi har frasolgt aktier i selskaber, der udvinder olie og gas, kul og tjæresand. Vi kan samlet set estimere temperaturen i vores aktieportefølje til 2,3 grader gældende for selskabernes scope 1 og 2 udledninger, og 2,7 grader, hvis scope 3 regnes med (et tal der dog indeholder nogen dobbeltregning, da nogle selskabers scope 1 og 2 udledning kan være andre selskabers scope 3).  

Porteføljen er altså en hel del bedre end den kurs verden samlet befinder sig på, men det er stadig ikke godt nok.

De 2,3 grader skal forstås som det globale opvarmningspotentiale i porteføljen, hvis vi går ud fra, at de selskaberne, der har lavet klimaplaner leverer på deres målsætningerne - hvilket kan være lidt optimistisk - og at det store flertal af selskaber uden klimaplaner fortsat ikke fremsætter reduktionsmål i tråd med Paris-aftalens målsætninger. At ingen yderligere selskaber skulle fremlægge klimaplaner, må nok anses for at være pessimistisk. Tendensen er faktisk, at flere og flere selskaber sætter mål i tråd med Paris-aftalen og at mange selskaber hæver ambitionsniveauet jævnligt, som eksempelvis Mærsk har gjort. Samtidig er der flere og flere store landes regeringer, der hæver ambitionsniveauet, som for eksempel USA, Kina og Japan.

Vi forventer derfor – og arbejder hårdt for – at selskaberne strammer op, så temperaturen kan falde og bringes i tråd med Paris-aftalens mål om 1,5 grads opvarmning. Det arbejder vi i AkademikerPension på sammen med andre investorer blandt andet via investor-samarbejdet Climate Action 100+ (læs mere nedenfor).

Vores mål for CO2-reduktion i porteføljen af aktier og virksomhedsobligationer er desuden sat, så vi kan holde øje med om selskaberne - og vores portefølje samlet set- er på rette kurs i forhold til den påkrævede reduktion. Temperaturmålingen og CO2 reduktionsmålet er to vinkler på samme sag. Når vi målet om 26,8% reduktion, så bør temperaturmålingen af porteføljen også være faldende ned mod 1,5 grader ultimativt.

Organisk eller strukturel reduktion af CO2 i porteføljen

Der er to måder, vi kan møde reduktionsmålet på:

Organisk: Porteføljens selskaber reducerer selv deres udledninger i tråd med Paris-aftalens målsætninger og reducerer dermed også porteføljens udledninger.

Strukturelt: AkademikerPension ændrer porteføljen via frasalg og/eller øgede grønne investeringer. Frasalg kan især komme på tale, hvis vi er langt fra målet. Det vil også være et billede på, at de afkastmæssige risici ved at investere i selskaber, der har store udledninger, er stigende. Det ville yderligere understøtte behovet for frasalg.

Vi anvender i høj grad begge værktøjer, men den organiske vej er at foretrække fordi det betyder, at verden samlet set er på rette kurs. Det batter nemlig ikke meget, hvis vores i global sammenhæng ”lille” portefølje flugter med 1,5 grader, mens resten af verden har kurs mod over 3 graders global opvarmning.

AkademikerPension vil fortsat anvende alle brugbare værktøjer, vi har til rådighed, for at nå målet i 2025 og ultimativt drive temperaturen i porteføljen ned på 1,5 grader, herunder at lægge pres på selskaber, banker og regeringer, hvor vi kan. Men vi skal være ærlige at sige, at der en risiko for, at vi ikke kan nå målet. Det vil resultere, at vi dels vil få et endnu større reduktionsbehov for 2025-2030, og dels må arbejde endnu hårdere på at nå dette.

Sådan tackler vi de største udledere i verden

For at imødegå risici for afkastet og for klimaet gør vi en særlig indsats for at få de største udledere i verden til at rette ind efter Paris-aftalens mål. Mange af de største udledere har vi ekskluderet, fordi de udvinder fossile brændstoffer (kul, olie, gas), og ikke har en plan for at omstille sig til en CO2-neutral økonomi i tråd med Paris-aftalens mål.

Vi udelukker nemlig ikke at investere i et olie/gas-selskab, hvis det er i færd med at omstille sin forretning, men vi har endnu til gode at finde et selskab, der omstiller sig i et tilstrækkelig hurtigt tempo. For nogle selskaber har vi kun frasolgt aktierne, men vi er i færd med at designe en løsning, så vi også kan frasælge obligationerne.

For alle de andre store udledere, hvor vi stadig er investeret, der presser vi på sammen med andre investorer for at få selskaberne til at blive klimaneutrale senest i 2050.

I oversigten, der kan downloades i form af regnearket nedenfor, kan du få et overblik over AkademikerPensions stillingtagen til over 150 af de selskaber, som anses at være de største udledere af drivhusgasser i verden.

Vi har også offentliggjort vores beholdninger her på hjemmesiden, hvor du for aktier og obligationer kan søge på specifikke selskaber for at tjekke, om AkademikerPension har beholdninger i dem.

I regnearket kan du også se vores vurdering af, om det enkelte selskab helt eller delvist har indrettet sin forretning og adfærd efter Paris-aftalens mål om at begrænse den globale temperatur til maksimalt 2 grader og så tæt på 1,5 grader som muligt.