A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emne

  1. Klimarelaterede finansielle risici og nedbringelse af CO2-emission. 
  2. Ophugning af skibe. 
  3. Menneskerettigheder i værdikæden.

Mål

  1. Tiltag til at sikre forretningen mod klimrelaterede finansielle risici, og rapportering (TCFD) om ledelsesmæssige tiltag i forhold til klimadagsordenen og nedbringelse af CO2-emissioner. 
  2. Ansvarlig ophugning af skibe. 
  3. Opmærksomhed på overholdelse af menneskerettigheder i Mærsks værdikæde. 

Tiltag og udvikling

AkademikerPension har de seneste år på Mærsks generalforsamlinger rost selskabet for at have forpligtet sig i forhold til Paris-aftalen og at have sat ambitiøse mål, som skal føre til CO2-neutral drift i 2050. AkademikerPension mødtes i november 2020 med Mærsk sammen med Nykredit og EOS, som sammen med AkademikerPension leder dialogen med selskabet på vegne af investorsamarbejdet Climate Action 100+. På mødet uddybede selskabet, hvordan målsætningerne vil kræve alternative energikilder og ny teknologi. Med hensyn til teknologien sigtes til både skibsdesign, -drift og -genanvendelse, og udviklingsaktiviteter og pilotprojekter er i gang.    

Mærsk har for 2018 og 2019 rapporteret om hvordan klimadagsordenen influerer på forretningen, og hvordan der ledelsesmæssigt tages hånd om det. Rapporteringen tager udgangspunkt i TCFD, og der arbejdes på gradvist at forbedre datagrundlaget og øge gennemsigtigheden. 

AkademikerPension bakker op om Mærsks deltagelse i Ship Recycling Transparency Initiative, hvor AkademikerPension er aktiv i gruppen af investor-interessenter. Selskabet gør en stor indsats for at forbedre standarderne på værfterne, hvor udtjente skibe ophugges i Indien og på at skabe større transparens blandt skibsejere vedrørende ophugning af skibe. Sideløbende anvendes anerkendte, certificerede ophugningsfaciliteter i Tyrkiet.   

Mærsk er opmærksom på potentielle overtrædelser af menneskerettigheder og tilsidesættelse af arbejdstagerrettigheder i værdikæden, og der er taget forskellige initiativer i samarbejde med branchen.  

AkademikerPension følger op over for selskabet angående konsekvenserne af en gennemgribende reorganisering af bæredygtighedsområdet i virksomheden.  

Opfølgning

Løbende opfølgning. Næste dialogmøde ventes at finde sted i 1. kvartal 2021.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.