A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emne

  1. Bidrag til skovrydning i Amazonas.
  2. Korruption.
  3. Bestyrelsessammensætning og uafhængighed i forhold til kontrollerende aktionærfamilie.

Mål

  1. Implementering af robuste processer til overvågning og forhindring af skovrydning i forsyningskæden. 
  2. Effektiv implementering af selskabets nye antikorruptions-system. 
  3. Flere uafhængige medlemmer i bestyrelsens komitéer.

Tiltag og udvikling

Det brasilianske selskab JBS er verdenens største kødproducent og er pga. sin forsyning af kvæg fra Brasilien særligt eksponeret overfor risikoen for at bidrage til skovrydning i Amazonas. Kvægfarme er den største drivkraft bag skovrydningen og der er tale om en forsyningskæde med alvorlige systemiske problemer med opsporing af kvæg fra ulovlige farme. Siden 2018 er det flere gange blevet afsløret, at JBS i høj grad forsynes med kvæg fra ulovlige farme, og selskabet er under et kontinuerligt pres fra både NGO’er, investorer og andre interessenter til at håndtere problemet. 

Udover skovrydningskontroversen har selskabet især været i søgelyset pga. korruption, efter at den daværende bestyrelsesformand og den administrerende direktør (der begge er medlemmer af den kontrollerende aktionærfamilie) i 2017 indrømmede, at der var sket bestikkelse af mere end 1.800 politikere og embedsmænd. Selskabet vurderes desuden at være eksponeret overfor en række risici forbundet med produktsikkerhed, Health & Safety m.m. Via vores samarbejdspartner Hermes har AkademikerPension de seneste år indgået i en løbende dialog med JBS vedrørende en række forhold, hvor der blandt andet er fokus på implementeringen af et nyt antikorruptions-system og udskiftning i bestyrelsen med henblik på større uafhængighed i forhold til den kontrollerende familieinvestor. Denne dialog omfatter også forbedringsmålsætninger i forhold til selskabets håndtering af produktsikkerhed, bestikkelse af brasilianske sundhedsinspektører, Health & Safety, drivhusgasudledninger og skovrydning. 

I lyset af skovrydningsproblemets alvor, omfang og behovet for hurtig handling har AkademikerPension i 3. kvartal 2020 valgt at indgå i en dialog med de tre eksterne forvaltere, igennem hvilke der er investeret i JBS. Denne dialog skal ses i sammenhæng med den bredere indsats i forhold til skovrydning i løbet af 2020, hvor AkademikerPension blandt andet igennem en investorkoalition har etableret en konstruktiv dialog med den brasilianske regering, såvel som en dialog rettet mod de to sojaproducenter som AkademikerPension også er investeret i, idet sojaindustrien også er en vigtig drivkraft bag skovrydningen. I dialogen med de eksterne forvaltere bliver det understreget, hvilke risici skovrydningsproblematikken giver anledning til, og samtidig kommunikeret, at man som investor har en forventning om, at sådanne risici indgår i forvalternes overvejelser og dialog med relevante selskaber. 

Senest har JBS d. 23. september 2020 annonceret en ny femårsplan for sin håndtering af skovrydning, hvor der blandt andet fokuseres på en opgradering af indsatsen i forhold til sporing af kvæg (ved hjælp af blandt andet Blockchain-teknologi), herunder et nyt mål om at have fjernet alle farme forbundne med skovrydning i 2025Planen omfatter også tiltag som forbedret deling af overvågningsteknologier med resten af industrien og miljømæssig, retlig, teknologisk og uddannelsesmæssig støtte til kvægfarmere i området. 

I forlængelse af fokusset på skovrydning har JBS også været på dagsordenen til et møde i AkademikerPensions ESG-komité i november 2020, hvor det blev drøftet hvorvidt selskabet skulle ekskluderes fra investeringsuniverset eller om man skulle fortsætte den målrettet dialog. Selv om der er plads til forbedring i forhold til hastigheden og ambitionsniveauet for selskabets tiltag, så vurderes det, at JBS giver udtryk for en reel vilje til at adressere problemetDerudover anses selskabet pga. sin størrelse og betydning for industrien at være en afgørende aktør for hele skovrydningsproblematikken. På denne baggrund blev det besluttet at fortsætte dialogen og dermed bidrage til at fastholde presset på JBS. 

Opfølgning

Løbende opfølgning. Dialogen fortsættes både direkte med selskabet via vores samarbejdspartner og i dialogen med AkademikerPensions eksterne forvaltere i 1. kvartal 2021.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.