A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

AkademikerPensions investeringer skal overholde lovgivning, internationale retningslinjer, FN's Global Compact, aftaler, sanktioner og efterleve en række principper og normer.

Vi har på nuværende tidspunkt ekskluderet 918 selskaber og 31 lande, som ikke lever op til vores politik for ansvarlige investeringer.

Hvert kvartal screener vi beholdningerne for børsnoterede aktier, virksomhedsobligationer og statsobligationer for brud på vores politik for ansvarlige investeringer. Det har ført til fravalg af investeringer i kul og tjæresand, der bidrager allermest til den globale opvarmning.

Vi har solgt vores aktier i selskaber, der udvinder olie og ikke har en forretningsplan, der tager højde for Paris-aftalens målsætninger. Og så har vi sagt farvel til alle investeringer i tobak.

Herudover går vi uden om statsobligationer og statsejede selskaber i en række lande, fordi de systematisk krænker menneskerettighederne.

Karantæne

Hvis dialogen med et selskab ikke nytter, og vi har mistanke om en grov overtrædelse af vores politik for ansvarlige investeringer, kan vi vælge at indføre et midlertidigt stop for nye investeringer – det kalder vi en karantæne. Konkret betyder det, at AkademikerPension og vores eksterne kapitalforvaltere ikke må øge investeringerne i selskabet.

En karantæne er en midlertidig foranstaltning, og vi revurderer den som udgangspunkt senest efter seks måneders forløb.

En karantæne kan have tre endelige udfald:

  1. Vi løfter karantænen, fordi problemstillingen er løst eller viste sig at være ubegrundet.
  2. Vi hæver karantænen, men udøver stadig aktivt ejerskab.
  3. Vi ekskluderer selskabet.

Eksklusion

Hvis indsatsen ikke nytter, vil AkademikerPension som udgangspunkt ekskludere selskabet. Det betyder, at vi ikke længere må investere i det.