A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emner

  1. Håndtering af risikoen for rydning af regnskove og andre biodiversitetsfølsomme områder.
  2. Håndtering af klimarisici, herunder plan for omstillingen til en CO2-neutral økonomi, rapportering og mål for reduktion af drivhusgasudledninger.

Mål

  1. Implementering af robuste processer til overvågning og forhindring af rydning af skove og andre biodiversitetsfølsomme områder i selskabets forsyningskæde.
  2. Vedtagelse af Science-Based Targets for nedbringelse af selskabets Scope 1, 2 og 3 drivhusgasudledninger.

Tiltag og udvikling

Det brasilianske selskab JBS er verdenens største kødproducent og er pga. sin forsyning af kvæg fra Brasilien særligt eksponeret overfor risikoen for at bidrage til skovrydning i Amazonas. Kvægfarme er den største drivkraft bag skovrydningen og der er tale om en forsyningskæde med alvorlige systemiske problemer med opsporing af kvæg fra ulovlige farme. Siden 2018 er det flere gange blevet afsløret, at JBS i høj grad forsynes med kvæg fra ulovlige farme, og selskabet er under et kontinuerligt pres fra både NGO’er, investorer og andre interessenter til at håndtere problemet.  

Investering i kødgiganten JBS udgør et dilemma. På den ene side er der væsentlige udfordringer forbundet med selskabets værdikæde og (kød) produkter, herunder indirekte medvirken til skovrydning. Omvendt er det netop denne forbindelse, der gør, at selskabet kan være med til at gøre noget ved problemet, hvis de ændrer kurs. AkademikerPension har for nuværende valgt at forblive investeret i JBS og være med til at lægge pres på selskabet og den brasilianske regering for at gøre noget ved skovrydningen.

Her er hvad vi har gjort indtil videre.

2020

I lyset af skovrydningsproblemets alvor, omfang og behovet for hurtig handling har AkademikerPension siden 3. kvartal 2020 valgt at indgå i en dialog med de tre eksterne forvaltere, igennem hvilke der er investeret i JBS. Denne dialog skal ses i sammenhæng med den bredere indsats i forhold til skovrydning i løbet af 2020, hvor AkademikerPension blandt andet igennem en investorkoalition har etableret en konstruktiv dialog med den brasilianske regering, såvel som en dialog rettet mod de to sojaproducenter som AkademikerPension også er investeret i, idet sojaindustrien også er en vigtig drivkraft bag skovrydningen. I dialogen med de eksterne forvaltere bliver det understreget, hvilke risici skovrydningsproblematikken giver anledning til, og samtidig kommunikeret, at man som investor har en forventning om, at sådanne risici indgår i forvalternes overvejelser og dialog med relevante selskaber.

Den 23. september 2020 annoncerede JBS en ny femårsplan for sin håndtering af skovrydning, hvor der blandt andet fokuseres på en opgradering af indsatsen i forhold til sporing af kvæg (ved hjælp af blandt andet Blockchain-teknologi), herunder et nyt mål om at have fjernet alle farme forbundne med skovrydning i 2025. Planen omfatter også tiltag som forbedret deling af overvågningsteknologier med resten af industrien og miljømæssig, retlig, teknologisk og uddannelsesmæssig støtte til kvægfarmere i området.  

I forlængelse af fokusset på skovrydning har JBS også været på dagsordenen til et møde i AkademikerPensions Komité for ansvarlige investeringer i november 2020, hvor det blev drøftet hvorvidt selskabet skulle ekskluderes fra investeringsuniverset eller om man skulle fortsætte den målrettet dialog. Selv om der er plads til forbedring i forhold til hastigheden og ambitionsniveauet for selskabets tiltag, så vurderes det, at JBS giver udtryk for en reel vilje til at adressere problemet. Derudover anses selskabet pga. sin størrelse og betydning for industrien at være en afgørende aktør for hele skovrydningsproblematikken. På denne baggrund blev det besluttet at fortsætte dialogen og dermed bidrage til at fastholde presset på JBS. 

2021

I det første kvartal i 2021 tilsluttede AkademikerPension sig et samarbejde imellem NGO’en FAIRR og en række andre investorer vedrørende JBS’s håndtering af klimarisici, herunder selskabets planer og målsætninger for omstillingen til en lavemissions økonomi. I april 2021 havde denne investorkoalition første møde med JBS hvor bl.a. selskabets chef for ”Sustainability” deltog. Gruppen har tidligere haft lidt svært ved at få dialogen med selskabet i gang, men fik på dette møde italesat en række vigtige punkter omhandlende processen for at fastsætte Science Based Targets for både Scope I, II og III drivhusgasudledninger, JBS’s dialog med de forskellige kundetyper om lavere CO2-produkter (detailhandel, restauranter m.m.) og om JBS forsyningskæden, herunder særligt om risikoen for skovrydning og de brasilianske myndigheder om behovet for mere ambitiøse klimamål og mere handling ift. skovrydning.

2022

I begyndelsen af februar 2022 havde investorkoalitionen endnu et opfølgningsmøde med JBS. På mødet oplyste JBS blandt andet: 

  • at de arbejder med eksterne partnere for at få udarbejdet og valideret Science Based Target for både Scope I, II og III drivhusgasudledninger, og at de håber på at kunne sætte sådan inden udgangen af 2022.
  • at de mener at kunne nå deres mål for klimaneutralitet i scope I og II inden for en tidshorisont på omkring fem år.
  • at arealanvendelse forbundet med skovrydning er en af JBS primære kilder til udledning af CO2, især i Brasilien, og derfor vil skovrydning blive adresseret i JBS Net-Zero-mål.
  • at JBS sigter mod at opnå en skovrydningsfri forsyningskæde, især for brasilianske operationer, som omfatter indirekte leverandører inden 2025.

I deres arbejde for at sikre en skovrydningsfri forsyningskæde har JBS i slutningen af maj 2022 udvidet sit samarbejde med organisationen ”IDH - The sustainable trade initiative”, som er støttet af blandt andre det danske udenrigsministerium. Samarbejdet blev annonceret under World Economic Forum i Davos. Samarbejdet bygger på at skabe mere transparens og sporbarhed i produktionen af kødkvæg i Brasilien.

IDH arbejder for at skabe initiativer for bæredygtig handel. Samarbejdet bygger på IDH’s erfaring med at udvikle bæredygtige territoriale udviklingsstrategier som balancerer produktionen af råvarer med beskyttelsen af naturressourcer og inklusion af familielandbrug og traditionelle samfund.

I samarbejdet vil JBS og IDH arbejde sammen om at få registreret 1 million dyr frem mod 2025. Det med det formål at udvikle og understøtte sporbarheden for produktionen af dyr.

Opfølgning

AkademikerPensions Komité for ansvarlige investeringer genbesøger løbende om dialog og aktivt pres på selskabet fortsat vurderes at være den mest ansvarlige tilgang. Senest blev selskabet drøftet i komitéen på et møde den 4. april 2022. Her blev det vurderet, at selskabet fortsat er forbundet til overtrædelser af miljø-principperne i AkademikerPensions Politik for ansvarlige investeringer, men at selskabet er i gang med at implementere tiltag til at adressere problemerne.

Vi vurderer, at det er muligt at påvirke selskabets adfærd positivt over tid, men evaluerer løbende på om der sker konkrete fremskridt.

Fra 2. halvår 2022 vil AkademikerPensions eksterne samarbejdspartner EOS at Federated Hermes varetage dialogen med JBS på vegne af AkademikerPension og en lang række andre institutionelle investorer.

Senest opdateret: Juli 2023.