A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emner

  1. Menneskerettigheder.
  2. Klima.
  3. Skattetransparens.

Mål

  1. Efterlevelse af FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (UNGP) samt selskabets egne politikker om bl.a. due diligence og menneskerettigheder i hele værdikæden.
  2. Udmøntning af en Paris-kompatibel forretnings- og klimastrategi
  3. Styrket rapportering om klimarisici i tråd med anbefalingerne fra Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)
  4. Åbenhed om skattebetalinger, land-for-land rapportering (i tråd med GRI 207-standarden). 

Menneskerettigheder - Tiltag og udvikling

AkademikerPension har i de seneste par år været i dialog med FLSmidth om en række forskellige sager vedrørende selskabets indvirkning på menneskerettighederne. FLSmidth har i denne forbindelse bekræftet, at selskabet på ny vil vurdere selskabets tilgang til menneskerettigheder i værdikæden.

Som opfølgning herpå fremsatte AkademikerPension sammen med LD Fonde i 2023 et aktionærforslag på FLSmidths generalforsamling. Aktionærforslaget opfordrede bestyrelsen til at styrke FLSmidths transparens og offentlige kommunikation om selskabets due diligence for menneskerettigheder og håndtering af menneskerettighedsrisici. FLSmidths bestyrelse valgte at bakke op om forslaget, og forslaget blev herefter vedtaget af FLSmidths aktionærer.

Aktionærforslaget i sin helhed kan findes her, og vores tale, der blev holdt på FLSmidths generalforsamling den 29. marts 2023, kan findes her

Rusland og Belarus

Den 24. marts 2022 mødtes AkademikerPension med FLSmidth om selskabets relation til selskaber i Rusland og Belarus, som er forbundet med sanktionerede russiske oligarker. Danwatch har i artikler den 15. marts (link) og 17. marts (link) 2022 berettet om, at ejerne af de to selskaber - Slavkali og Polyrus – som FLSmidth har indgået kontrakter med, er ejet af sanktionerede russiske oligarker, og at FLSmidth nu har været nødt til at suspendere de pågældende kontrakter.

AkademikerPension talte ligeledes om dette emne på FLSmidths generalforsamling den 30. marts 2022. Vores tale kan læses i sin helhed her.

Erhvervsstyrelsen har i foråret 2022 foretaget en undersøgelse og vurderede på det foreliggende grundlag, at FLSmidth ikke har handlet i strid med sanktionerne. Erhvervsstyrelsens vurdering kan læses her.

Mozambique

I februar 2022 var AkademikerPension i dialog med FLSmidth om selskabets involvering i driften af en kulmine i Mozambique. Danwatch (link) og flere andre medier havde beskrevet, at FLSmidth leverer udstyr til drift af miner, hvor de sociale og miljø-/sundhedsmæssige konsekvenser for det omgivende samfund er meget kritisable.

FLSmidth har sidenhen valgt at afslutte samarbejdet med den pågældende mine.

Qatar

Den 25. august 2021 mødtes AkademikerPension med FLSmidth om selskabets

aktiviteter i Qatar. Mødet vedrørte selskabets aktiviteter i Qatar og aktuelle artikler fra Danwatch/Ekstrabladet (Danwatch 21. (link) og 24. (link) juni 2021).

Baggrunden er, at Amnesty International og Human Rights Watch, The Guardian og andre over årene har beskrevet vilkårene for migrantarbejdere, som arbejder på infrastruktur- og stadionprojekter i Qatar som led i forberedelserne af fodbold-VM i 2022. Det har handlet om systematisk overtrædelse af menneskerettigheder, uanstændig indkvartering, manglende sikkerhed og deraf følgende arbejdsulykker og dødsfald – hidtil mere end 6000 dødsfald – underbetaling mm.

FLSmidth har ikke været direkte involveret i de nævnte projekter, men har i perioden 2013-2021 solgt udstyr til en kunde, som har solgt udstyret videre til en anden kunde, der har brugt udstyret til produktion af cement i Qatar. Altså har FLSmidth igennem et par led været underleverandør til producenter eller leverandører af cement, som potentielt indgår i de kritiske VM-byggerier. Hidtil har det ikke været forståelsen i selskabet, at det som underleverandør i den konkrete sag havde mulighed for at spille en aktiv rolle og tage medansvar for at menneskerettighederne respekteres i sådanne sammenhænge.

På mødet med selskabet blev det drøftet, hvordan FLSmidth i dag vurderer risici relateret til menneskerettigheder, og hvordan forpligtelserne under de internationale normer for ansvarlig virksomhedsadfærd vil blive fulgt op i nærmeste fremtid.

Klima - Tiltag og udvikling

AkademikerPension har igennem en årrække været i dialog med FLSmidth om bl.a. selskabets indsats i forhold til klimadagsordenen. Dialogen ligger i forlængelse af FLSmidth’s introduktion af strategien – ’MissionZero’ – i 2019, som blev fulgt op af en ambitiøs indsats for rapportering i overensstemmelse med anbefalingerne fra TCFD. Dertil kommer FLSmidth’s arbejde med ’Science Based Targets’, som vejleder om fastlæggelse af mål med Paris-aftalen for øje.

I 2021 meldte FLSmidth ud, at selskabet var nået til enighed om et opkøb af ThyssenKrupps minedivision, TK Mining. Opkøbet blev endeligt godkendt af myndighederne i 2022. Opkøbet rummer en række muligheder, såvel som risici, for forretningen, og øger blandt andet FLSmidths forretningsomfang med kunder, der er aktive inden for kulminedrift.

AkademikerPension mødtes med selskabet før generalforsamlingen 2022 og spurgte ind til selskabets planer i forhold til kul, der skal udfases relativt hurtigt for at holde den globale gennemsnitstemperatur på linje med målene i klimaaftalen fra Paris.

Åbenhed om skattebetalinger

I forbindelse med FLSmidth’s generalforsamling den 24. marts 2021 fremsatte AkademikerPension sammen med LD et aktionærforslag om ansvarlighed i relation til rapportering om skat. Forslaget lagde op til at bestyrelsen skulle undersøge, i hvilket omfang det er muligt for selskabet at rapportere flere detaljer og øge gennemsigtigheden land-for-land med hensyn til forretning og skattebetalinger.

Hensigten med åbenhed er bl.a. at være med til at drive en udvikling. Det er væsentligt at ændre på det faktum, at mange selskaber ikke betaler en fair skat i de lande, hvor de genererer deres overskud. AkademikerPension har ingen forventning om, at FLSmidth ikke betaler en fair skat, tværtimod. Generelt er virksomheder tilbageholdende, fordi der er en bekymring for, at åbenhed vil kunne give konkurrenter information, som vil underminere konkurrenceevnen. AkademikerPension tror på, at FLSmidth og i øvrigt de fleste danske virksomheder vil vinde ved at gå med i forreste række.

Bestyrelsen støttede forslaget, som blev vedtaget. Med årsrapporten for 2021 øgede selskabet sin transparens om skattebetalinger i udvalgte lande, mens man for nuværende ikke har valgt at lave fuld land-for-land rapportering i tråd med GRI 207-standarden.

Opfølgning

Dialogen fortsættes mht. både menneskerettigheder, klima og skat med fokus på de opstillede mål (se ovenfor). 

Senest opdateret: Juli 2023.