A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emne

Lobbyaktiviteter.

Mål

At BHP Group undgår, gennem sine medlemskaber i fx brancheorganisationer, at medvirke til at modarbejde tiltag, der skal fremme indfrielsen af målsætningerne i Paris-aftalen.

Tiltag og udvikling

AkademikerPension har løbende været i dialog med selskabet under Climate Action 100+ initiativet og gennem vores samarbejdspartner. 

BHP havde i 2017 gennemgået sine medlemskaber i organisationer, hvor der er uoverensstemmelse mellem selskabets og organisationernes indstilling til klima. BHP konkluderede, at tre organisationer har en væsentligt anderledes tilgang til klima-og energipolitik, og afviger fra selskabets egen indstilling til klimaområdet. På baggrund af analysen opsagde BHP sit medlemskab i en enkelt organisation, World Coal Association i april, 2018. 

AkademikerPension har i september 2019, sammen med en række andre aktionærer fremsendt et aktionærforslag til BHP, der opfordrer selskabet til at opsige dets medlemskaber i organisationer, hvis kampagner er i uoverensstemmelse med målene i Paris-aftalen. Forslaget fik 27 % opbakning blandt BHP’s investorer. 

Efter aktionærforslaget BHP har udgivet en ny gennemgang af sine medlemskaber i organisationer og deres indstilling til klima. BHP fandt at fire organisationer ikke er på linje med BHP’s egen tilgang til klima og vil føre dialog med organisationerne i løbet af 2020. 

Læs mere om aktionærforslaget 

I 2020 har BHP konkluderet, at de for nuværende forbliver medlemmer af de nævnte organisationer og i stedet holde øje med, at de ikke frem over laver lobby i modstrid med Paris-aftalens målsætninger. Selskabets uddybede begrundelse og løfte om at engagere sig i dialog med erhvervsorganisationerne kan læses her.  

I september 2021 har BHP sendt selskabets nye ”Climate Transition Action Plan” til afstemning. Selvom planen er fremskridt mod åbenhed og rapportering på anbefalingerne i TCFD, mener AkademikerPension ikke, at BHP’s plan er tilstrækkeligt i tråd med Paris-aftalen. Planen anvender, blandt andet, ikke et 1,5 graders scenarie, men benytter 2,5 og 3 graders scenarieanalyser. Selskabet har kommunikeret at det planlægger at integrere et Paris-tilpasset scenarie i 2022. Da dette forslag er det første ”Say on Climate” fra BHP, mener AkademikerPension at det er vigtigt at understrege at selskabet endnu ikke har taget tilstrækkelige skridt for at tilpasse sig målene i Paris-aftalen. AkademikerPension vil derfor ikke stemme for forslaget.

Ved samme generalforsamling er der fremsat aktionærforslag om klima-relaterede lobbyaktiviteter. Forslaget opfordrer BHP til at styrke indsatsen i overensstemmelse med Paris-aftalen og er i tråd med det forslag AkademikerPension fremsatte i 2019. AkademikerPension stemmer derfor for forslaget.

Derudover har AkademikerPension igennem sin samarbejdspartner, EOS, i flere år haft en dialog med BHP vedrørende dens tilgang til klimarisici og mål for nedsættelse af drivhusgasudledninger. Dialogen har tidligere haft særlig fokus på blandt andet etableringen af målsætninger for nedsættelse Scope 1 og 2 drivhusgasudledninger på mellemlang sigt, men d. 10. september 2020 har selskabet i forbindelse med sin seneste klimarapport annonceret sådanne ”Science Based”-mål. Dialogens fokus er derfor nu i højere grad rettet mod etableringen af målsætninger for nedsættelse af Scope 3 drivhusgasudledninger, senest på et møde d. 22. september 2020. Denne dialog gennemføres som en del af investorkoalitionen Climate Action 100+.  

BHP har i august 2020 annonceret, at selskabet vil frasælge sin udvinding af termisk kul senest i 2022.  

Derudover har vores samarbejdspartner en række andre emner og målsætninger med på dagsordenen i sin dialog med BHP, herunder vederlagsstrukturer, kønsbalance og menneskerettigheder.

Resultater

AkademikerPension har frasolgt sin beholdning i BHP Group, og på den baggrund er der ikke aktuelle planer om fortsat dialog. Frasalget sker ikke med afsæt i vores politik for ansvarlige investeringer, men på grund af afkastmæssige overvejelser.