A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

I AkademikerPension har vi siden 2016 haft en ambition om, at vores investeringspolitik skal understøtte Paris-aftalens målsætning for global opvarmning. Et mål, der i dag hedder maksimalt 1,5 grader.

Vi udvider

Vi ser løbende på, om afgrænsningen af vores fossile frasalg er i tråd med fremdriften i den grønne omstilling. Derfor har vi i 2021 valgt at udvide vores fokus fra tidligere kun at handle om producenterne af kul til nu også at omfatte de helt store forbrugere af kul. Specifikt er det besluttet, at forsyningsselskaber, som får mere end 25 procent af deres energi fra kul, og som ikke har en plan for at leve op til målene i Paris-aftalen, skal frasælges.

Når det kommer til selskaber, der udvinder fossile brændstoffer, giver det ikke længere så meget mening at skelne mellem olie og gas, som vi har gjort hidtil. Det, der er afgørende, er, om selskaberne gør det på en måde, der er forenelig med Paris-aftalen. Derfor har bestyrelsen besluttet at udvide afgrænsningen af det fossile frasalg, så det udover olie, kul og tjæresand også omfatter gas. Samtidig sænker vi grænsen for, hvor stor en del af et selskabs omsætning, der må komme fra disse fossile brændstoffer. Og vi vil derfor i det kommende halvår frasælge alle aktier i selskaber, der udvinder olie, kul, tjæresand og gas, hvor disse fossile brændstoffer udgør mere end 25 procent af omsætningen. Den tidligere grænse var 50 procent.

Vi genbesøger

Selskabernes eksklusion er ikke nødvendigvis permanent. Faktisk håber vi, at den ikke er det, fordi det vil være tegn på, at den grønne omstilling er på rette spor. Vi genbesøger derfor løbende eksklusionslisterne og vurderer, om nogle selskaber skal tilbage i vores investeringsunivers. En gang årligt revurderer bestyrelsen de overordnede rammer for frasalget.