Risikobonus

Den bonus, der opstår ved, at der i årets løb er færre udbetalinger ved død og invaliditet end forudsat.

Risikooverskud

Det overskud, som fremkommer ved, at der i årets løb er færre eller lavere udbetalinger, end vi har forudsat. Forudsætningerne er fastsat i det forsikringstekniske grundlag. Overskuddet anvendes til bonus til medlemmerne.

Risikotillæg

Bruges til at opbygge en kapitalbuffer til at afbøde konsekvenserne af udsving på de finansielle markeder. I gode år sættes kapital til side og i mindre gode år bruge bufferen til at holde pensionerne stabile.

Kapitalbufferen bliver opbygget ved, at medlemmerne løbende betaler et såkaldt risikotillæg. Risikotillægget bliver betalt tilbage til medlemmerne som en del af pensionen, fordi medlemmerne ejer pensionskassen.

Risikoprofil

Har du pensionsproduktet Alfa, kan du vælge mellem tre forskellige risikoprofiler for din opsparing: Lav, Mellem og Høj. Din risikoprofil indikerer, hvordan du vægter stabilitet og afkastpotentiale, når vi investerer din opsparing.