Aktuelle renter

De forskellige renter bliver benyttet til at beregne din pensionsudbetaling og dine forsikringsdækninger. De er hver især vigtige for at kunne give dig et realistisk billede af forventningerne til din pension.

Bemærk, at nogle af de aktuelle renter kan ændre sig i løbet af året.

  • Kontorenten fastsættes årligt for det kommende år ud fra blandt andet afkastet af vores investeringer. I løbet af året kan bestyrelsen ændre kontorenten med fremadrettet virkning.
  • Beregningsrenten kan ændres af vores bestyrelse efter markedsforholdene. Beregningsrenten fastsættes for et år ad gangen.
  • Den maksimale grundlagsrente fastsættes af Finanstilsynet med udgangspunkt i obligationsrenten efter skat.
Kontorente (før skat) 4,43 procent
Beregningsrente 3,75 procent
Grundlagsrente -0,75 procent

Forstå de forskellige renter

Din pension bliver beregnet ud fra forskellige forudsætninger om forrentning. Her kan du læse en uddybende beskrivelse af de forskellige rentebegreber.

Kontorente

Kontorenten er den samlede forrentning (grundlagsrente + rentebonus), der hvert år tilskrives medlemmets pensionsopsparing.

For at undgå at udsving på børserne påvirker pensionerne i for høj grad, holdes udviklingen i kontorenten fra år til år nogenlunde stabil, hvor udsving udlignes hen over en årrække.

Kontorenten fastsættes årligt af bestyrelsen og er ikke lig med det faktiske afkast. Forskellen - både positivt og negativt - mellem det faktiske afkast og den fastsatte kontorente tilskrives den kollektive egenkapital og bliver udbetalt som tillægspension.

På Gennemsnitsrente tilskrives dit depot en kontorente efter fradrag af afkastskatten og investeringsomkostningerne. Kontorenten udgør et gennemsnitligt afkast.

I perioder med højere afkast end kontorenten opsamles overskuddet i de kollektive buffere. De kollektive buffere består af egenkapitalen og de særlige bonushensættelser.

Beregningsrente

Den rente, som medlemmernes samlede pensioner beregnes ud fra. Beregningsrenten er et udtryk for det afkast, vi forventer, vores investeringer giver. Er udsigterne gode, beregner vi din pension ud fra en høj beregningsrente. Er udsigterne knapt så gode, beregner vi ud fra en lavere beregningsrente.

Beregningsrenten anvendes til at beregne tillægspensionens andel af den samlede pension. Tillægspensionerne er forskellen mellem pensionerne beregnet på grundlagsrenten og pensionerne beregnet på beregningsrenten.

Grundlagsrente

Grundlagsrenten er den rente, der indgår i beregningen af grundpensionen. Grundlagsrenten skal være fastsat ud fra renteniveauet og indgår i det forsikringstekniske grundlag. Finanstilsynet fastsætter den maksimale grundlagsrente med udgangspunkt i obligationsrenten efter skat.