A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Omkostninger og gebyrer

Betaling for gruppeforsikring
(heraf udgør administration 2 kroner om måneden)

82 kroner om måneden
Administrationsgebyr

32 kroner om måneden
Gebyr ved overførsler til andet selskab

0 kr.
Genkøbsgebyr

0 kr.
Kursværn

0 kr.
Omkostning af indbetalinger til livsvarig pension

0,65 %
Omkostning af indbetaling til ratepension og aldersopsparing

0,65 %
Gebyr ved udtrædelse

0 kr.

 

Oversigt over nøgletal

  2020 2019 2018 2017 2016 2015
Afkastnøgletal              
Afkast før pensionsafkastskat 8,2% 14,7% - 1,9% 9,0% 8,1% 4,4%

Omkostnings- og resultatnøgletal
 
           
Omkostningsprocent af hensættelser 0,1% 0,1% 0,1% 0,08% 0,08% 0,09%
Omkostninger pr. medlem (i kr.) 555 520 537 507 490 529

Konsolideringsnøgletal
           
Solvensdækning 284% 302% 326%  299% 315% 402%

Forrentningsnøgletal
 
           
Egenkapitalforrentning efter skat 7,5% 12,9% - 23,3% 8,2% 14,0% 4,0%
Forrentning af overskudskapital før skat 7,5% 12,5% - 7,2% 9,0% 8,1% 4,4%


Afkastnøgletal

Afkastnøgletallet angiver årets samlede formueafkast, som vedrører pensionshensættelserne efter fradrag for investeringsomkostninger målt i procent af de i gennemsnit hensatte midler, opgjort til dagsværdi. Afkastet beregnes ud fra en pengevægtet metode, hvor der tages hensyn til den tidsmæssige placering af ind- og udbetalinger i årets løb.

Omkostnings- og resultatnøgletal
Omkostningsnøgletallene omhandler omkostninger til administration af pensionsordningen (omkostninger vedrørende investeringsvirksomheden fratrækkes i formueafkastet ved beregning af afkastnøgletallene, jf. ovenfor).

Konsolideringsnøgletal
Konsolideringsnøgletal skal medvirke til en vurde­ring af pensions­kassens bonus­evne og kapitalbered­skab i tilfælde af en negativ udvikling på kapitalmarke­derne.

Forretningsnøgletal
Forrentningsnøgletallene angiver årets forrentning af de pågælende elementer af pensionskassens balance. Forrentningen beregnes ud fra en pengevægtet metode, hvor der tages hensyn til den tidsmæssige placering af ind- og udbetalinger i årets løb.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.