Privatlivspolitik

I AkademikerPension og tilhørende datterselskaber er vi som dataansvarlige forpligtet til og interesseret i at beskytte de oplysninger, vi har om dig. Her kan du læse, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Eksempelvis kan du læse, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver og på anden vis håndterer oplysninger om vores medlemmer og samarbejdspartnere.


Personoplysninger er oplysninger om dig eller oplysninger, der kan bruges til at identificere dig. Det kan eksempelvis være navn, adresse, telefonnummer eller cpr.nr.

Generelle oplysninger

Dataansvar
Dine rettigheder
Hvidvask
Dataansvarlige
 

AkademikerPension
Smakkedalen 8
2820 Gentofte
CVR.nr.: 20766816
Tlf.: +45 3915 0102

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine data i denne privatlivspolitik, som gælder for AkademikerPension og tilhørende datterselskaber. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.

Klage
 

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K

Har du klaget til Datatilsynet, vil de holde dig orienteret om forløbet af sagen og resultatet af klagen. Du kan på www.datatilsynet.dk læse mere om, hvordan du klager og de betingelser, der gælder for din klage.

Inden du klager til Datatilsynet, opfordrer vi dig til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på:

E-mail: dpo@akademikerpension.dk
Tlf: +45 3915 0102

Alm. post:
AkademikerPension
Smakkedalen 8
2820 Gentofte
Att.: DPO

Hvilke typer oplysninger om dig behandler vi?
 

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger så som navn, adresse og CPR-nummer på vores medlemmer og tidligere ansatte.
 • Cpr-nummer
 • I en række situationer vil vi yderligere behandle følsomme personoplysninger som eksempelvis helbredsoplysninger.

Du kan læse mere om vores konkrete behandling af dine personoplysninger for de enkelte
situationer.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?
 

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Holde kontakt med dig og overholde de aftaler, vi har indgået
  Er du jobansøger og samarbejdspartner, bruger vi dine personoplysninger til at indgå en aftale med dig og efterfølgende bruges oplysningerne til at overholde disse aftaler.

  Hvis du er medlem, bruger vi dine personoplysninger til effektivt at administrere din pensionsordning hos os og yde dig en god rådgivning. Du kan læse mere om vores konkrete behandling af dine personoplysninger for de enkelte situationer her.

 2. Orientering fra AkademikerPension
  Vi informerer dig om fx lovpligtigt stof og om afholdelse af valg, møder og generalforsamling.

 3. Markedsføring
  Hvis du har givet os samtykke til at kontakte dig i markedsføringsmæssig sammenhæng.

 4. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside
  Vi benytter os af cookies, når du besøger mppension.dk. Det gør vi for at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside og til at se, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Se nærmere herom i vores cookie-politik.

 5. Analyser
  Vi analyserer de data, vi har om dig således, at vores rådgivning og services kan målrettes til dig.

 6. Retlige forpligtelser
  Vi benytter os af de data vi har om dig for at kunne overholde vores retlige forpligtelser, herunder sikre overholdelse af gældende lovgivning.
Grundlag for at kunne behandle dine personoplysninger
 

Vores behandling af dine personoplysninger kræver, at vi har hjemmel til det. Grundlaget for dette er:

 • Behandlingen er nødvendig, for at vi kan opfylde kontrakten med dig. Det gælder for størstedelen af de tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger.
 • Du har givet dit samtykke til behandlingen til et specifikt formål fx ved vurdering af dit helbred. Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.
 • For at kunne overholde en retlig forpligtelse er det nødvendigt at behandle dine personoplysninger. Det kan fx. være indberetning af dine udbetalinger til SKAT.
 • Behandlingen er nødvendig for, at AkademikerPension kan forfølge en legitim interesse (interesse afvejningsregel). Vi behandler fx dine og andre medlemmers personoplysninger til at udarbejde analyser for bedre at kunne målrette vores rådgivning og services til dig. De legitime interesser i at udarbejde analyser er et ønske om at forstå vores medlemmers behov med henblik på at yde relevant rådgivning og foretage produktudvikling.
 • Brugen af dit CPR-nummer behandles efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.
 • Herudover kan AkademikerPension være pålagt at indhente personoplysninger om dig som følge af special lovgivning som f.eks. hvidvasklovens bestemmelser.
Opdatering og opbevaring af dine personoplysninger
 

Du har selv ansvaret for at opdatere de oplysninger, du selv har oplyst os om. Det gælder fx e-mail og telefonnummer.

Som medlem kan du opdatere dine oplysninger ved at logge på og gå ind under din profil.

Vi gemmer kun dine oplysninger (persondata), så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, oplysningerne er indhentet til. For medlemmer betyder det, at vi gemmer dem, så længe du er medlem og højst i en periode på 10 år efter, at ordningen er ophørt. For besøgende i vores kontor, vil videomateriale af din ankomst og når du forlader stedet blive slettet efter 14 dage.

Du kan læse mere om vores konkrete behandling af dine personoplysninger for de enkelte situationer.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?
 

Alle ansatte i AkademikerPension og tilhørende datterselskaber har tavshedspligt og må ikke uberettiget udlevere, videregive eller udnytte oplysninger om dig, som de er blevet bekendt med i forbindelse med deres arbejde. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når du har givet samtykke til det.

Du kan læse mere om, hvem vi deler dine oplysninger med i de konkrete situationer.

Vi sælger aldrig dine oplysninger, men deler dem med danske myndigheder i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Derudover kan vi dele dine oplysninger med vores samarbejdspartnere inden for EU, og som er underlagt de samme dataforpligtelser som i Danmark.

Enkelte samarbejdspartnere kan dog være placeret uden for EU, men vil i så fald være
placeret i sikre tredjelande eller være Privacy Shield certificeret, hvilket betyder, at de har
samme beskyttelsesniveau som inden for EU. Der er tale om:

 • USA: hvor vi har sikret overførsel med Privacy Shield ordningen.
 • UK: hvor vi har sikret overførsel med EU-standard contractual clauses.
Vi beskytter dine personoplysninger og sletter dem, når de ikke længere er relevante
 

Vi sikrer, at dine personlige oplysninger bliver beskyttet. Vi er underlagt fortrolighed og tavshedspligt, og derfor er vores systemer beskyttede med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vores interne regler om informationssikkerhed indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der berører dig, vil vi underrette dig så hurtigt som muligt.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke helt generelt sige, hvor længe vi vil opbevare dine oplysninger. Det er fordi, der er flere kriterier alt efter hvilke oplysninger der er tale om, og hvorfor vi har dem. Du kan læse i de specifikke situationer nedenfor om vores sletning, og herudover kan vi oplyse dig om, at vi har faste processer som sikrer at dine personoplysninger slettes når de ikke længere er nødvendige at opbevare til det formål vi fik dem.

Databeskyttelse
 

Databeskyttelsesforordningen indeholder regler, som giver dig en række rettigheder over for dem, der behandler oplysninger om dig.

Reglerne har til formål at styrke din retsstilling ved blandt andet at skabe åbenhed omkring behandlingen af oplysninger og større opmærksomhed omkring dine rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Vi har procedurer og retningslinjer, der sikrer dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Der kan dog være betingelser eller begrænsninger knyttet til brugen af dine rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du eksempelvis har ret til at få slettet af dine oplysninger i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende situation.

Du har ret til indsigt
 

Du har ret til at få indsigt i de personlige oplysninger, vi behandler om dig. Du kan læse mere om, hvilke typer oplysninger vi har om dig i de enkelte situationer.

Ved at skrive til os kan du anmode om indsigt i de personlige oplysninger, vi har registreret om dig.

Som medlem er proceduren, at vi lægger dokumentet i din indbakke og sender dig besked via e-Boks, når det er klart. Du kan lette vores ekspeditionstid ved at angive, hvis det er specifikke oplysninger eller perioder, du ønsker indsigt i.

Du har ret til at få rettet dine personoplysninger
 

Er der sket ændringer i dine oplysninger, kan du altid henvende dig til os for at få dem rettet.

Som medlem kan du selv rette din e-mail og telefonnummer ved at logge på vores hjemmeside. Vi modtager automatisk oplysninger om navn, adresse, civilstand og lignende fra CPR-registret, når der sker ændringer. Det vil sige, at når du melder dine ændringer til Borgerservice, får vi dem automatisk. Fra din arbejdsgiver modtager vi oplysninger om din løn og dit pensionsbidrag. Er der rettelser til disse oplysninger, skal du derfor henvende dig til din arbejdsgiver.

Du har ret til at få slettet din personoplysninger
 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer. Vi har sletteprocedurer for alle personoplysninger, men ønsker du sletning inden det tidspunkt bedes du kontakte os. Det er muligt, at vi ikke kan efterkomme din anmodning, men i så fald vil det være fordi vi har en lovmæssig forpligtelse til at beholde oplysningerne længere.

Hvis du er medlem, skal vi have visse oplysninger om dig for at kunne administrere din pensionsordning og overholde vores retlige forpligtelser. I sådant et tilfælde vil du ofte ikke kunne få dine personoplysninger slettet før tid. Du kan altid slette din e-mail og telefonnummer ved at skrive til os eller ved at logge ind på din profil på mppension.dk

Du har ret til begrænsning af vores behandling af personoplysninger
 

Du har, i særlige situationer, ret til at kræve, at vi suspenderer vores behandling af dine personoplysninger. Det gælder fx hvis du mener, at de oplysninger, vi har om dig, er forkerte, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen. Kontakt os venligst, hvis du ønsker suspension af behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at få de oplysninger, du har oplyst
 

Du har ret til at modtage de af dine personlige oplysninger, du selv har oplyst os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, så de fx kan videregives til din bank eller lignende. Dette kaldes dataportabilitet. Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte din ret til dataportabilitet.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger
 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i to tilfælde:

 1. Hvis behandlingen er baseret på "legitim interesse", og der gør sig særlige forhold gældende for dig.
 2. Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring. Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte din ret til at gøre indsigelse.

Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte din ret til at gøre indsigelse.

Du har ret til at få transmitteret dine oplysninger (dataportabilitet)
 

Du har i visse tilfælde, ret til at modtage dine personoplysninger i en struktureret og almindelig anvendt, maskinlæsbar format samt at få dem overført fra en ansvarlig til en anden. Det kan evt. være en mulighed, hvis du er medlem hos AkademikerPension men ønsker din ordning flyttet til et andet selskab.

Du kan altid tilbagekalde et samtykke
 

Hvis du bliver bedt om at afgive dit samtykke vil det være frivilligt for dig at afgive det, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne i denne Privatlivspolitik. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke i forbindelse med en helbredsvurdering eller en overførsel af pension, påvirker det ikke den sagsbehandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage, men kun fremadrettet.

Kontakt os venligst, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet
 

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores måde at behandle dine personoplysninger på, eller du mener at vi ikke lever op til vores forpligtelser i behandlingen af dine oplysninger. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk, hvor der også er direkte link til at indgive klagen.

Indsamling og brug af oplysninger vedrørende medlemmer
 

AkademikerPension er forpligtet til at følge de lovregler, der er fastlagt for at minimere risikoen for hvidvask og terrorfinansiering.

Derfor er vi forpligtet til at indhente en række oplysninger om vores medlemmer, herunder oplysninger om identitet samt om medlemmets eller dennes nærtstående er politiks eksponerede personer. Vi er forpligtet til, at undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og udsædvanlige transaktioner og aktiviteter samt notere resultatet af disse undersøgelser. AkademikerPension har derfor bl.a. særlig fokus på og stiller øgede kontrolkrav til:

 • Medlemmer, der indbetaler store ekstraordinære indskud
 • Medlemmer der genkøber deres ordninger
 • Medlemmer, der indbetaler på en §53-ordning
 • Modtagere af pension, som er bosiddende i udlandet, Grønland eller på Færøerne.
 • Medlemmer, der er kategoriseret som politisk eksponerede personer og deres nærtstående.
 • Medlemmer, der ikke har et cpr-nummer.
 • Investeringskunder
Opbevaring af personoplysninger
 

Vi opbevarer personoplysninger, som er indhentet efter hvidvaskloven, i 5 år efter du ikke længere er medlem i MP Pension, eller samarbejdet er ophørt.

Videregivelse af dine oplysninger
 

Er der mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, er vi forpligtet til at underrette SØIK (Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet) og oplyse baggrunden for underretningen. Vi er er også forpligtet til at udlevere oplysninger indhentet efter hvidvaskloven til Finanstilsynet, hvis de ønsker det.

Din ret til indsigt i forhold til hvidvaskundersøgelser
 

Du har som udgangspunkt ret til indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig, men denne indsigtsret omfatter ikke de oplysninger vi har noteret, i forbindelse med de hvidvaskundersøgelser, som vi er forpligtet til at foretage. Du kan heller ikke få oplyst, om vi underretter SØIK, eller hvilke oplysninger vi videregiver til SØIK, ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

For medlemmer

 Når du bliver optaget og er medlem hos AkademikerPension
 
Formål

Dine personoplysninger sikrer, at vi kan administrere din pensionsordning korrekt og give dig en god rådgivning.

Hvilken data registreres

 • Vi modtager personoplysninger, eksempelvis navn, adresse og CPR-nummer fra CPR-registret.
 • Vi modtager arbejdsgiveroplysninger, eksempelvis virksomhedsnavn og CVR-nummer fra din arbejdsgiver.
 • Vi modtager i visse tilfælde oplysninger fra Udbetaling Danmark om du, din ægtefælle, samlever eller husstandsmedlem modtager indkomstafhængige ydelser.
 • Vi modtager løn- og bidragsoplysninger, eksempelvis pensionsgivende løn fra din arbejdsgiver.

Som medlem indhenter vi også oplysninger på dig fra:

 • CPR-registret: Navne- og adresseoplysninger samt din civilstand. Vi får løbende opdateringer, hvis din adresse eller civilstand ændrer sig, samt ved dødsfald.
 • SKAT: E-skattekort til brug ved udbetaling ved alder, invaliditet eller død samt oplysninger om, hvorvidt du modtager løbende udbetaling af pension.
 • Udbetaling Danmark: Til brug for rådgivning om aldersopsparing modtager vi bekræftende eller afkræftende svar på om du, din ægtefælle, samlever eller husstandsmedlem modtager indkomstafhængige ydelser.
 • PensionsInfo: De informationer du selv videresender til os fra PensionsInfo om dig og en evt. ægtefælle eller samlever.
 • Andre selskaber: Hvis du overfører en ordning til os fra et andet selskab, modtager vi oplysninger om din opsparing og fordelingen af opsparingen på de forskellige pensionsprodukter.

Derudover behandler vi også følgende oplysninger:

 • De kontaktoplysninger, du har afgivet os.
 • Aktuelle og historiske oplysninger om din pensionsordning hos os samt om din eventuelle ægtefælle og/eller børn.
 • Data om din adfærd på din profil på mppension.dk og vores sider på de sociale medier
 • Systemgenererede oplysninger om, hvorvidt du har åbnet materiale sendt til dig i e-boks
 • I forbindelse med større medlemsmøder og generalforsamlingen, behandler vi billedmateriale og lyd hvori du kan figurere.

Hvor længe opbevares data.

 • Vi gemmer dine oplysninger, så længe du har en aktiv police hos os og op til 10 år efterfølgende, så vi kan behandle eventuelle klagesager.
 • Dine indbetalingsoplysninger opbevarer vi indeværende år plus 5 år jævnfør bogføringsloven.
 • Personoplysninger indhentet efter hvidvaskloven gemmes i 5 år efter, du ikke længere er medlem af AkademikerPension.

Hvem deler vi data med.

 • Vi deler dine oplysninger med PensionsInfo for at give dig overblik over din pension.
 • Vi deler dine oplysninger med CPR-registret, så vi kan indhente dine personoplysninger.
 • Vi deler dine oplysninger med Udbetaling Danmark for at kunne rådgive dig om aldersopsparing.
 • Vi deler dine oplysninger med vores mailklient, hvis vi har din emailadresse, så vi kan udsende mails til dig.
 • Vi deler dine oplysninger med callcenter, så de kan foreteage serviceopkald.
 • Vi deler dine oplysninger med SØIK (Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet) og Finanstilsynet i det omfang, vi er forpligtet hertil efter hvidvaskreglerne.
 • Vi deler dine oplysninger med vores samarbejdspartner i forbindelse med afvikling af generalforsamling og bestyrelsesvalg.

Hjemmel

For at kunne opfylde lovregler, for at kunne opfylde vores kontrakt med dig og vores legitime interesse i at foretage bl.a. analyser, og dokumentere forløb og beslutninger.

 Når du får rådgivning
 
Formål

Oplysningerne sikrer, at vi kan give dig og din hustand en god og relevant rådgivning i forhold til din pensionsopsparing.

Hvilken data registreres

Vi bruger de oplysninger, vi allerede har om din pensionsordning, og de analyser vi udarbejder på baggrund af disse oplysninger. Dertil kan de oplysninger, du sender til os fx fra Pensionsinfo for både dig og din hustand også indgå, ligesom oplysninger vi modtager fra SKAT om løbende udbetaling af pension kan indgå.

Hvor længe opbevares data.

Vi gemmer oplysningerne så længe du har en aktiv police hos os og op til 10 år efterfølgende, så vi kan behandle eventuelle klagesager.

Hvem deler vi data med.

De oplysninger vi modtager i forbindelse med rådgivning bliver ikke delt med nogen.

Hjemmel

For at kunne opfylde vores kontrakt med dig og vores legitime interesse i at foretage bl.a. analyser.

 Hvis du udtræder af AkademikerPension
 
Formål

Oplysningerne sikrer, at vi kan overføre din pensionsordning til et andet selskab eller udbetale den til dig kontant.

Hvilken data registreres

Vi modtager dit ønske om og samtykke til at udtræde af AkademikerPension.

Hvor længe opbevares data.

Vi gemmer dine oplysninger i 10 år efter du er udtrådt af pensionskassen, så vi kan behandle eventuelle klagesager.

Hvem deler vi data med.

Vi deler dine oplysninger med SKAT.

Hjemmel

Du har afgivet dit samtykke

 Når vi skal bruge oplysninger om dit helbred
 
Formål

Oplysningerne har til formål at sikre, at vi kan lave en helbredsvurdering.

Helbredsvurderingen skal laves, hvis du eksempelvis ansøger om invalidepension. Det kan også være nødvendigt ved optagelse i pensionskassen eller hvis du ændrer dine forsikringsdækninger.

Hvilken data registreres

Vi modtager sagsakter fra kommunen.

Vi modtager journaler og udtalelser fra de hospitaler, læger med videre, du har oplyst, at du har været i behandling hos, og som derfor kan hjælpe med at skabe klarhed over din helbredstilstand.

Hvor længe opbevares data.

Vi gemmer dine oplysninger, så længe du har en aktiv police hos os og op til 10 år efterfølgende, så vi kan behandle eventuelle klagesager.

Hvem deler vi data med.

Vi deler dine oplysninger med de rådgivende læger og speciallæger, der er tilknyttet AkademikerPension, hvis der er behov for at få en lægelig vurdering af en specialist. På samme måde kan vi indhente en uafhængig vurdering hos brancheforeningen Videncenter for Helbred og Forsikring.

Hjemmel

Du har afgivet dit samtykke

 Hvis du overfører din pension til et andet selskab
 
Formål

Oplysningerne sikrer, at vi kan overføre din pensionsordning til et andet selskab.

Hvilken data registreres

Vi modtager dit navn og CPR-nummer fra det selskab, som du vil overføre din pensionsordning til.

Det gældende selskab efterspørger depotoplysninger, eksempelvis om du har en ratepension, en livrente mv. Nogle selskaber beder også om oplysninger om, hvor store dine nuværende dækninger er ved invaliditet og død.

Hvor længe opbevares data.

Vi gemmer dine oplysninger, så længe du har en aktiv police hos os og op til 10 år efterfølgende, så vi kan behandle eventuelle klagesager.

Dine indbetalingsoplysninger opbevarer vi indeværende år plus 5 år jævnfør bogføringsloven.

Hvem deler vi data med.

Vi deler din eoplysninger med det selskab, som vi overfører din pensionsordning til.

Vi bruger vores brancheforening Forsikring & Pensions digitale system EDI til overførslen og deler derfor dine oplysninger med dem.

Hjemmel

Du har afgivet dit samtykke til dit nye selskab

 Når du vil overføre din pension til os
 
Formål

Oplysningerne sikrer, at vi kan overføre din pensionsordning til AkademikerPension.

Hvilken data registreres

Vi modtager dit navn og CPR-nummer samt dine depotoplysninger, eksempelvis om du har en ratepension, en livrente mv, fra det selskab, du ønsker at overføre din pension fra.

Hvor længe opbevares data.

Vi gemmer dine oplysninger, så længe du har en aktiv police hos os og op til 10 år efterfølgende, så vi kan behandle eventuelle klagesager.

Hvem deler vi data med.

Vi deler dine oplysninger med vores brancheforening Forsikring & Pensions, da vi bruger deres digitale system EDI til overførslen.

Hjemmel

Du har afgivet dit samtykke

 I tilfælde af dødsfald
 
Formål

Oplysningerne sikrer, at vi kan opdatere din pensionsordning og evt. kunne udbetale penge til dine efterladte.

Hvilken data registreres

Vi modtager oplysning om dødsdato fra CPR-registret eller dine pårørende. Hvis der skal ske udbetaling til pårørende modtager vi dokumentation i form af:

 • Kopi af dødsattest fra bobestyrer eller din pårørende
 • Kopi af vielsesattest fra dine pårørende, hvis der skal udbetales ægtefællepension

Hvor længe opbevares data.

Vi gemmer dine oplysninger så længe der sker udbetaling til eksempelvis ægtefælle eller børn og op til 5 år efter udbetalingen er stoppet, så vi kan behandle eventuelle klagesager.

Sker der ingen udbetaling til dine efterladte, sletter vi dine oplysninger 5 år efter din død.

Hvem deler vi data med.

Vi deler ikke dine oplysninger med nogen.

Hjemmel

For at kunne opfylde vores kontrakt med dig.

 Når du har en sundhedsordning hos os
 
Formål

Oplysningerne sikrer, at Falck Healthcare kan administrere din sundshedsordning korrekt.

Hvilken data registreres

Vi modtager det navn, CPR-nummer, adresse, e-mail, telefonnummer og betalingsoplysninger du angiver for dig selv og/eller din ægtefælle/samlever ved tilmelding.

Hvor længe opbevares data.

Vi gemmer dine oplysninger, så længe du ikke har opsagt ordningnen. Vi sletter dine oplysninger en måned efter opsigelsen.

Hvem deler vi data med.

Vi deler dine oplysninger med Falck Healthcare, da det er dem, der administrerer sundhedsordningen.

Vi deler dine betalingsoplysninger med ePay, som behandler betalingen af sundhedsordningen.

Hjemmel

For at kunne opfylde vores kontrakt med dig

 Når du indbetaler til din pensionsordning
 
Formål

Oplysningerne sikrer, at vi kan administrere din pensionsordning korrekt samt give dig en god rådgivning.

Hvilken data registreres

Vi modtager dit navn og CPR-nummer fra CPR-registret.
Vi modtager arbejdsgiveroplysninger, eksempelvis virksomhedsnavn og CVR-nummer fra din arbejdsgiver.
Vi modtager eventuelle overenskomstoplysninger fra din arbejdsgiver.
Vi modtgaer dine bidragsoplysninger, eksempelvis arbejdsgiverandel fra din arbejdsgiver.

Hvor længe opbevares data.

Vi gemmer dine oplysninger, så længe du har en aktiv police hos os og op til 10 år efterfølgende, så vi kan behandle eventuelle klagesager.

Dine indbetalingsoplysninger opbevarer vi indeværende år plus 5 år jævnfør bogføringsloven.

Hvem deler vi data med.

Vi deler dine oplysninger med PensionsInfo for at give dig overblik over din pension.
Vi deler dine oplysninger med CPR-registret, så vi kan indhente dine personoplysninger.
Vi deler dine oplysninger med SKAT.

Hjemmel

For at kunne opfylde vores kontrakt med dig

 Når din pension skal udbetales
 
Formål

Oplysningerne sikrer, at vi kan udbetale din pensionsordning til dig eller dine efterladte.

Hvilken data registreres

Vi modtager de kontooplysninger, du selv oplyser os. Vi modtager dine skatteoplysninger fra SKAT.

Hvor længe opbevares data.

Vi gemmer dine oplysninger, så længe du har en aktiv police hos os og op til 10 år efterfølgende, så vi kan behandle eventuelle klagesager.

Hvem deler vi data med.

Vi deler dine oplysninger med SKAT.
Vi deler dine oplysninger med Nets og din bank, så vi kan gennemføre udbetalingen.
Vi deler dine oplysninger med statsforvaltning, hvis udbetaling sker til børn under 18 år.
Vi deler dine oplysninger med din a-kasse, hvis du er på efterløn, og du har givet samtykke til, at a-kassen kan indhente oplysninger hos os.

Hjemmel

For at kunne opfylde vores kontrakt med dig

 Hvis din pension skal udbetales til pårørende
 
Formål

Oplysningerne sikrer, at vi kan oprette en begunstigelse til din pensionsordning.

Hvilken data registreres

Vi modtager det navn, CPR-nummer og slægtsforhold du selv har angivet for de personer, som skal begunstiges.

Hvor længe opbevares data.

Vi gemmer dine oplysninger, så længe du har en aktiv police hos os og op til 10 år efterfølgende, så vi kan behandle eventuelle klagesager.

Hvem deler vi data med.

Vi deler dine oplysninger med dit bo, når du er død.

Hjemmel

Du har afgivet dit samtykke

For jobansøgere og tidligere ansatte

 Ansøgning
 
Formål

Vi skal bruge dine oplysninger til at vurdere din egnethed som kandidat og afdække dine kvalifikationer til den pågældende stilling.

Hvilken data registreres

Vi modtager kun de oplysninger, du selv sender med din ansøgning. Vi beder om, at du ikke sender dokumenter til os, som indeholder dit CPR-nummer.

Hvor længe opbevares data.

Vi opbevarer dine oplysninger i op til 3 måneder, hvis du ikke bliver ansat. Hvis du bliver ansat, opbevarer vi dine oplysninger i 5 år efter, at ansættelsesforholdet er ophørt.

Hvem deler vi data med.

Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger.

Hjemmel

Du har afgivet dit samtykke.

 Ansættelsesinterview
 
Formål

Vi skal bruge dine oplysninger til at vurdere din egnethed som kandidat og afdække dine kvalifikationer til den pågældende stilling.

Hvilken data registreres

Hvis du i din ansættelsesproces har gennemført en personlighedstest, vil vi modtage en personlighedsprofil fra vores eksterne samarbejdspartner Kjerulf & Partnere, der tager udgangspunkt i resultaterne fra personlighedstesten.

Hvis du i ansøgningen eller senere har opgivet referencer, vil vi modtage oplysninger om tidligere beskæftigelse og arbejdsrelaterede informationer om dig fra dine referencer.

Hvor længe opbevares data.

Vi opbevarer dine oplysninger i op til 3 måneder, hvis du ikke bliver ansat. Hvis du bliver ansat, opbevarer vi dine oplysninger i 5 år efter, at ansættelsesforholdet er ophørt.

Hvem deler vi data med.

Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger.

Hjemmel

Du har afgivet dit samtykke.

 Tidligere ansat
 
Formål

Vi bruger dine oplysninger som dokumentation ved eventuelle retslige tvister.

Hvilken data registreres

Vi registrerer de oplysninger, du sendte med din ansøgning.

Vi registrerer de oplysninger, vi har modtaget fra vores eksterne samarbejdspartner Kjerulf & Partnere i forbindelse med din ansættelsesinterview samt de oplysninger, der er tilføjet din personalemappe under din ansættelse.

Hvor længe opbevares data.

Vi opbevarer dine oplysninger i løbende år plus 5 år efter, at ansættelsesforholdet er ophørt.

Hvem deler vi data med.

Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger.

Hjemmel

For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

For samarbejdspartnere, leverandør og besøgende

 Leverandører og samarbejdspartnere
 
Formål

At sikre et godt samarbejde og opfylde lovgivningen, kontraktforpligtelser fx vidensudvekling, indkøb og betaling af ydelser.

Hvilken data registreres

Vi modtager de bank og kontooplysninger, samt virksomhedsoplysninger som adresser, CVR-numre, navne, e-mailadresser, telefonnumre og evt. CV-oplysninger på kontaktpersoner, som du selv eller din arbejdsgiver oplyser.

Hvor længe opbevares data.

Indeværende år plus 5 år.

Hvem deler vi data med.

Bank og SKAT.

Hjemmel

For at kunne opfylde vores kontrakter og overholde vores retlige forpligtelser.

 Konsulenter
 
Formål

Oprettelse i relevante systemer og underskrivelse af fortrolighedserklæring.

Hvilken data registreres

Vi modtager de bank og kontooplysninger, samt virksomhedsoplysninger som adresser, CVR-numre, navne, e-mailadresser, telefonnumre og evt. CV-oplysninger på kontaktpersoner, som du selv eller din arbejdsgiver oplyser.

Hvor længe opbevares data.

Indeværende år plus 5 år.

Hvem deler vi data med.

Bank og SKAT.

Hjemmel

For at kunne opfylde vores kontrakt og overholde vores retlige forpligtelser.

 Arrangementer og generalforsamling
 
Formål

At håndtere tilmeldinger til arrangementer, generalforsamling samt evt. registrering af fuldmagter omkring deltagelse og evt. stemmeafgivelse.

Hvilken data registreres

Vi modtager de kontaktoplysninger du giver til os i form af dit navn, evt. medlemsnummer eller cpr.nr. ved nem-id validering samt titel, arbejdssted, e-mail og/eller telefonnummer.
Du bør også være opmærksom på, at vi livestreamer vores Generalforsamling, og opbevarer videomateriale og lydfil som dokumentation for forløbet og for at udarbejde referat.

Hvor længe opbevares data.

1 år efter afholdelse af arrangementet.

Hvem deler vi data med.

VP Securities som håndterer vores indkaldelsesproces og registrering af tilmeldinger.

Hjemmel

For at kunne opfylde vores kontrakt med dig som medlem, overholde vores retlige forpligtelser, eller registrere din tilmelding til det arrangement vi er vært for.

 Andre besøgende
 
Formål

At sikre vores adgange og forhindre tyveri.

Hvilken data registreres

Ved din ankomst er det sædvanligt at du oplyser dit navn, hvem du skal møde og evt. dit ærinde eller arbejdsgiver. Hvis du er medlem og ankommer på adressen til et rådgivningsmøde, registreres også dit medlemsnummer.

Hvor længe opbevares data.

Videomateriale fra kameraerne opsat ved indgangene slettes efter 14 dage.

Hvem deler vi data med.

Vi deler som udgangspunkt ikke din personoplysninger med nogen udenfor AkademikerPension, dog kan videomateriale bliver overgivet til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed hvis nødvendigt.

Hjemmel

For at kunne forfølge vores legitime interesser i at sikre ejendommen og vore personale bedst muligt.

AkademikerPension på de sociale medier

 Facebook
 
Formål

AkademikerPension er sammen med Facebook fælles dataansvarlig for indsamling af personoplysninger om dig, når du besøger AkademikerPensions Facebook side.

Facebook og AkademikerPension har således et såkaldt fælles oplysninger-ansvar for behandling af oplysningerne om dig. Det betyder at Facebook og AkademikerPension skal fordele og fastlægge ansvaret for at overholde lovgivningen omkring behandlingen af dine personoplysninger i den forbindelse.

Hvilken data registreres

Ved at placere cookies, indsamler og behandler Facebook oplysninger om dig, da en cookie kan genkende dit udstyr og give oplysninger om din færden på siden. Det har ikke nogen betydning om du har en profil på Facebook eller ej.

Hvis du ikke har en profil på Facebook, indsamles der oplysninger om din enhed, lokations/geodata og oplysninger om din adfærd på Facebook og udenfor Facebook, eks. besøg på hjemmesider.

Hvis du har en profil på Facebook, indsamles der også oplysninger, som du har givet tilladelse til i forbindelse med oprettelse af din profil såsom reaktioner, kommentarer og delinger du og andre foretager. For mere information om netop dette, bør du læse Facebooks persondatapolitik.

AkademikerPension behandler også de oplysninger om dig, som du sender til os i forbindelse med en kommentar eller en direkte besked fra dig til os via Facebook. Det vil normalt blot være dit navn, evt. billede og dit spørgsmål eller kommentar til os. En direkte besked vil blive håndteret i henhold til vores normale retningslinjer for forespørgsler.

Hvor længe opbevares data.

Oplysninger om din direkte besked vil blive slettet efter 30 dage af Facebook-sidens administrator, hvis Facebook tillader det. Facebook vil dog stadig have oplysningerne i deres database, selvom AkademikerPension har slettet dem. Dine andre oplysninger har AkademikerPension ikke kontrol over, så hvis du ønsker at slette dine oplysninger hos Facebook skal du slette din profil. Hvis du sletter din profil, betyder det også at dine opslag, billeder og oplysninger bliver slettet. Vær dog opmærksom på, at de oplysninger som dine venner eller familie har delt om dig ikke slettes.

Hvem deler vi data med.

Vi videregiver ikke dine oplysninger i forbindelse med din færden på AkademikerPensions facebookside.

Hjemmel

Størstedelen af de indsamlede oplysninger behandles af Facebook bl.a. for at målrette indholdet til dig. De oplysninger har AkademikerPension ikke rådighed over eller adgang til.
De oplysninger, som AkademikerPension har tilgængelige er ikke direkte personhenførbare til dig, men indeholder et overblik over besøgsstatistik, der kan anvendes til at forbedre vores brug af AkademikerPensions side og målrette sponsorerede opslag ved at kende brugernes interesser, demografi og geografi. Herudover er de oplysninger du selv sender til os via din kommentar eller direkte besked, eller ”likes”.

 LinkedIn
 
Formål

AkademikerPension er sammen med LinkedIn fælles dataansvarlig for indsamling af personoplysninger om dig, når du besøger AkademikerPensions LinkedIn side.

LinkedIn og AkademikerPension har således et såkaldt fælles data-ansvar for behandling af oplysningerne om dig. Det betyder at LinkedIn og AkademikerPension skal fordele og fastlægge ansvaret for at overholde lovgivningen omkring behandlingen af dine personoplysninger i den forbindelse.

Hvilken data registreres

Linkedin håndterer og behandler personoplysninger ved blandt andet at indsamle indhold, kommunikation og øvrige oplysninger du angiver når du bruger deres produkter, herunder de oplysninger du angiver når du opretter en konto, opretter og deler indhold, skriver beskeder eller kommunikerer med andre. Se LinkedIn’s privatlivspolitik.

Når du besøger AkademikerPensions side på LinkedIn, placerer LinkedIn cookies på dit udstyr, eks. PC, tablet eller mobiltelefon. Ved at placere cookies, indsamler og behandler Facebook oplysninger om dig, da en cookie kan genkende dit udstyr og give oplysninger om din færden på siden. Det har ikke nogen betydning om du har en profil på LinkedIn eller ej.

Hvis du ikke har en profil på LinkedIn, indsamles der oplysninger om din enhed, lokations/geodata og oplysninger om din adfærd på LinkedIn og udenfor LinkedIn, eks. besøg på hjemmesider.

Hvis du har en profil på LinkedIn, indsamles der også oplysninger, som du har givet tilladelse til i forbindelse med oprettelse af din profil såsom reaktioner, kommentarer og delinger du og andre foretager.

AkademikerPension behandler også de oplysninger om dig, som du sender til os i forbindelse med en kommentar eller en direkte besked fra dig til os via LinkedIn. Det vil normalt blot være dit navn, billede og dit spørgsmål eller kommentar til os. En direkte besked vil blive håndteret i henhold til vores normale retningslinjer for forespørgsler.

Hvor længe opbevares data.

Oplysninger om din direkte besked vil blive slettet efter 30 dage af LinkedIn-sidens administrator, hvis LinkedIn tillader det. LinkedIn vil dog stadig have oplysningerne i deres database, selvom AkademikerPensionhar slettet dem.

Dine andre oplysninger har AkademikerPension ikke kontrol over, så hvis du ønsker at slette dine oplysninger hos LinkedIn skal du slette din profil. Hvis du sletter din profil, betyder det også at dine opslag, billeder og oplysninger bliver slettet.

Hvem deler vi data med.

Vi videregiver ikke dine oplysninger i forbindelse med din færden på AkademikerPensions LinkedIn side.

Hjemmel

Størstedelen af de indsamlede oplysninger behandles af LinkedIn bl.a. for at målrette indholdet til dig. De oplysninger har AkademikerPension ikke rådighed over eller adgang til.

De oplysninger, som AkademikerPension har tilgængelige er ikke direkte personhenførbare til dig, men indeholder et overblik over besøgsstatistik, der kan anvendes til at forbedre vores brug af AkademikerPensions side og målrette sponsorerede opslag ved at kende brugernes interesser, demografi og geografi. Oplysningerne er tilgængelige for AkademikerPension via en funktion LinkedIn Page Analytics. Denne funktion er en standard funktion, hvis man har en LinkedIn side. Herudover er de oplysninger du selv sender til os via din kommentar eller direkte besked, eller ”likes”.

Sidst opdateret den 3. august 2020