Bonus opstår, når vi får et bedre afkast på vores investeringer, når vi har færre omkostninger, og når vi udbetaler færre eller mindre ydelser, end vi har forudsat i det forsikringstekniske grundlag.

Omkostningsbonus

Omkostningsbonus er det overskud, som opstår ved, at der i årets løb anvendes mindre til omkostninger, end forudsat i det forsikringstekniske grundlag, som anmeldes til Finanstilsynet.

Omkostningerne til administration skal fastsættes forsigtigt i det forsikringstekniske grundlag. Det medfører et overskud i forhold til de faktiske udgifter. Dette overskud skal fordeles fair til dem, der har skabt overskuddet. Derfor forsøger vi at være så retfærdige som muligt og fordeler det forventede overskud som bonus efter på forhånd fastsatte bonussatser.

Det er et kostpris-princip, altså at man betaler noget meget tæt på det, som det rent faktisk koster, uagtet at de faktiske udgifter ikke er gjort op. Med dette kostpris-princip får de, der ændrer deres indbetalinger, og de, der træder ud af vores pensionskasse, også en fair andel af et eventuelt overskud.

Bonussatserne fastsættes af bestyrelsen. Hvis de faktiske udgifter alligevel ikke passer helt, retter vi op på dette i de følgende års fordelinger af overskuddet. Denne udligning over flere år sker via vores egenkapital.

Vi kan trække 2-8 % (afhængig af pensionsordningen) i omkostningsfradrag.

Risikobonus

Risikobonus opstår ved, at der i årets løb udbetales mindre ved invaliditet og død end beregnet.

Omkostningerne til risici (dækning ved død og invaliditet) skal fastsættes forsigtigt i det forsikringstekniske grundlag. Det medfører et overskud i forhold til de faktiske udgifter. Dette overskud skal fordeles fair til dem, der har skabt overskuddet. Derfor forsøger vi at være så retfærdige som muligt, og vi fordeler det forventede overskud som bonus efter på forhånd fastsatte bonussatser.

Det er et kostpris-princip, altså at man betaler noget meget tæt på det, det rent faktisk koster, uagtet at de faktiske udgifter ikke er gjort op. Med dette kostpris-princip får de, der ændrer deres pensionsdækninger, og de, der træder ud af vores pensionskasse, også en fair andel af et eventuelt overskud.

Bonussatserne fastsættes af bestyrelsen. Hvis de faktiske udgifter alligevel ikke passer helt, retter man op på dette i de følgende års fordelinger af overskuddet. Denne udligning over flere år sker via de kollektive og individuelle bonuspotentialer og mellem egenkapital og pensionshensættelser.