Hvis du i løbet af dit arbejdsliv i perioder bliver enten indstationeret eller udstationeret og ikke er almindelig skattepligtig til Danmark, findes der en særlig pensionsordning for dig. Denne pensionsordning kalder vi en § 53A ordning, fordi skattereglerne for pensionsordningen følger denne paragraf i Pensionsbeskatningsloven.

Skatteregler for § 53A-ordningen

På § 53A-ordning har du ikke fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingerne til din pensionsordning. Til gengæld skal du heller ikke betale skat eller afgift af udbetalingerne. Du skal i forbindelse med udbetaling kunne dokumentere over for SKAT, at du ikke har haft fradrag for dine indbetalinger i form af eventuelle lønsedler eller selvangivelse. Kontakt SKAT for nærmere information.

En § 53A-ordning er ikke PAL-afgiftspligtig. Det vil sige, at du ikke skal betale traditionel pensionsafkastskat af den rente, der tilskrives din ordning. Dog skal ordningens værditilvækst beskattes som kapitalindkomst i opsparingsperioden og hos pensionsmodtagerne i udbetalingsperioden. SKAT vurderer i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og bopælslandet, hvem der har beskatningsretten til værditilvæksten. 

I Danmark er udbetalingen skatte- og afgiftsfri. Værditilvæksten beskattes løbende som almindelig personlig kapitalindkomst.

Hvad sker der med min pension, når jeg stopper?

Hvis du bliver i Danmark efter din fratrædelse, kan du enten:

  • lave en aftale om indbetaling
  • overføre din § 53 A pensionsordning til en normal skattepligtig pensionsordning og få fradrag for indbetalingen 
  • blive hvilende medlem og få pensionen udbetalt, når du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet
  • overføre din pensionsordning til et andet pensionsselskab i Danmark i forbindelse med at du får nyt job

Hvis du forlader Danmark efter din fratrædelse, kan du enten:

  • blive hvilende medlem og få pensionen udbetalt, når du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet
  • udtræde af pensionsordningen og få udbetalt en kontant udtrædelsesgodtgørelse.

Er din pensionsordning oprettet som en § 53A-ordning, er udtrædelsesgodtgørelsen skattefri ved udbetaling.

Det er ikke muligt at lave en overførsel af pensionsordningen til et udenlandsk pensionsselskab grundet forskellige skatteregler og lovgivning inden for pensionsområdet imellem landene.