A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Markedsrente gør det let for dig at følge med i din pensionsopsparing. På markedsrente får du præcis den rente, som vores investeringer giver. Afkastet tilskrives dit depot, så det afspejles en til en. Stiger markedet med 5 %, stiger din opsparing tilsvarende, ligesom din opsparing vil falde, hvis markedet falder. Det faktiske afkast efter investeringsomkostninger - positivt såvel som negativt - tilskrives månedligt.

På markedsrente har du en solidarisk ri­sikoprofil, som er ens for alle medlemmer. Der er ikke mulig­hed for individuelt valg af investeringsprofil. Vores markedsrenteprodukt nedtrappes ikke i ri­siko, men udvikler sig med samme investeringsprofil gennem hele dit liv. Dette adskiller sig fra et traditionelt markedsrenteprodukt, hvor man har en lav risiko, mens depotet er størst.

På markedsrente indeholder din pensionsordning:

  • Livsvarig pension, der udbetales når du går på pension og indtil du dør.
  • Invalidepension, der udbetales ved tab af erhvervsevne på mindst 2/3 frem til du går på pension. Ved et tab på mellem halvdelen og 2/3 udbetales halv dækning. Samtidig med invalidepensionen er der ret til bidragsfritagelse, der sikrer en fortsat opsparing til pension og uændrede dødsfaldsdækninger.
  • Ægtefælle- og samleverpension, der udbetales til ægtefælle eller samlever, fra du dør og 10 år frem.
  • Børnepension, der udbetales til dine børn fra du dør eller bliver invalid og frem til barnets 21. år.
  • Valgfri dødsfaldssum, hvis du dør, inden du fylder 67 år.
  • Gruppeforsikring, der omfatter sum ved død, invaliditet og visse kritiske sygdomme.

Udbetaling på markedsrente

Pensionerne på markedsrente er ugaranterede.

På markedsrente er der en udjævningsmekanisme, der gør, at det faktiske in­vesteringsafkast bredes ud over en 10-årig periode. Når du forlader arbejdsmarkedet, er du sikret mod store udsving i dine udbetalinger.