Der stilles en række kollektive krav til bestyrelsen. Bestyrelsen skal sikre, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå pensionskassens aktiviteter og de hermed forbundne risici. 

De kollektive krav til bestyrelsen er fastlagt i Lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (Ledelsesbekendtgørelsen). 

Finanstilsynet udsendte den 4. juli 2012 ”Vejledning til evaluering af bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser”, hvor de kollektive krav til bestyrelsen nærmere er gennemgået. 

Finanstilsynet fastslår, at bestyrelsen har pligt til løbende at vurdere, om den samlede bestyrelse besidder den nødvendige viden og erfaring om virksomhedens risici til at sikre en forsvarlig drift af virksomheden. Det indebærer for eksempel, at bestyrelsen skal være i stand til at udfordre direktionen herunder stille relevante spørgsmål til direktionen og forholde sig kritisk til svarene. 

Udover at der kræves et helhedsorienteret samfundssyn, har bestyrelsen, med udgangspunkt i Finanstilsynets regler og AkademikerPensions forretningsmodel, fastsat følgende mangfoldighedspolitik med en række kompetenceområder, som der i særlig grad lægges vægt på: 

 • Generelle ledelseskompetencer. 
 • Erfaring med ledelse på højt niveau inden for den finansielle sektor. 
 • Makroøkonomi, finansielle markeder og formueforvaltning (nationalt og globalt). 
 • ESG (Environmental, Social og Corporate Governance).
 • Pensionsmarkedet og pensions- og forsikringsprodukter.
 • Finansiel og forsikringsmæssig risikostyring. 
 • Medlemsprofiler og medlemsservice. 
 • Forretningsmodeller, konkurrence og markedsdynamik. 
 • Regnskab.
 • Outsourcing.
 • Lovgivning og juridiske spørgsmål.
 • Bestyrelsesfaglighed. 

Hvert bestyrelsesmedlem behøver ikke nødvendigvis at have indgående viden og erfaring inden for hvert kompetenceområde, men det er hensigten, at der inden for alle kompetenceområder til stadighed er mindst to bestyrelsesmedlemmer, der opfylder kravene til niveau 1, og at alle bestyrelsesmedlemmer inden for en periode på 1-2 år fra deres indtræden i bestyrelsen opfylder kompetencekravene på niveau 2. 

Det er en forudsætning for bestyrelsesarbejdet, at den fornødne mangfoldighed af kompetencer er til stede i bestyrelsen, og at det enkelte bestyrelsesmedlem forpligter sig til at bidrage hertil. 

Hvis bestyrelsen ikke har tilstrækkelig viden og erfaring, kan Finanstilsynet i yderste konsekvens påbyde alle medlemmer i bestyrelsen at nedlægge deres hverv. 

Bestyrelsens eneste formål er at tjene medlemmerne af pensionskassens interesser. Arbejdet i bestyrelsen er en kollektiv opgave, og man arbejder derfor som et team og er fælles om de beslutninger, som træffes. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke forfølge egne særinteresser, men skal arbejde for den samlede medlemsskares interesse. Bestyrelsesmedlemmerne skal, lidt populært sagt, tage deres egen kasket af og bestyrelseskasketten på, når de går ind i bestyrelseslokalet. 

Nye medlemmer af bestyrelsen skal deltage i et internt introduktionskursus af flere dages varighed, ligesom der løbende afvikles efteruddannelseskurser. Et nyvalgt bestyrelsesmedlem skal gennemføre et eksternt lovbestemt grundkursus senest 12 måneder efter indtræden i bestyrelsen. 

Det eksterne kursus har typisk en varighed af fem dage fordelt over nogle moduler og indeholder emner som rammer for bestyrelsens arbejde og indretning af virksomheden, finansiel rapportering, risiko og solvens, hensættelser, investering, kapitalgrundlag og it m.v. 

Finanstilsynet kan efter en konkret vurdering give dispensation fra kravet, hvis bestyrelsesmedlemmets viden, faglige kompetencer eller erfaring må anses for tilstrækkelig. Der laves en årlig evaluering af bestyrelsesarbejdet, herunder bestyrelsens individuelle og kollektive kompetence.