A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Her kan du finde en læsevejledning for din pensionsoversigt.

Pensionsoversigten indeholder:

 • En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing. 
 • En dækningsoversigt, der viser din alderspension ved forskellige aldre.
 • En dækningsoversigt, der viser dine forsikringsdækninger ved visse kritiske sygdomme, invaliditet og død. Oplysninger om dine udbetalinger, hvis du får udbetalt pension.

Har du haft ændringer til pensionsordningen efter årsskiftet, er de ikke med i pensionsoversigten. Du kan se dine aktuelle tal og dækninger under Pensionsoverblik, når du er logget på.

Sådan beregner vi din pension

Når vi beregner dine pensioner, indgår der en lang række forudsætning, så som dine månedlige indbetalinger frem til pensionering, forventet afkast, forventede omkostninger, forventet levetid samt risiko for invaliditet og død. Beregningerne er altså ikke et udtryk for, hvor meget du med sikkerhed kan få udbetalt, når du går på pension. Derfor har vi også valgt at nedrunde alderspensionerne til hele 100 kr.

Renter og omkostninger

Din opsparing bliver i 2021 forrentet med kontorenten, der er fastsat af pensionskassens bestyrelse på samme måde som blandt andet administrationsomkostningerne. Kontorenten kan ændres i løbet af året med fremadrettet virkning.

Læs mere om kontorenten

Læs mere om omkostninger og gebyrer

Prognoseforudsætninger

Forsikring & Pension har vedtaget en række samfundsforudsætninger, som fra og med 2019 skal anvendes i forbindelse med pensionsprognoser.

Læs mere om prognoseforudsætninger

Konto- og indbetalingsoversigt

Konto- og indbetalingsoversigten er regnskabet for din pensionsordning. Den viser udviklingen i din opsparing.

Billede af pensionsoversigt.

Forklaring

 1. Din opsparing ved årets begyndelse, de løbende indbetalinger og de engangsindbetalinger (indskud), der er indbetalt i året.

 2. Det er den del af den fælles egenkapital, som du fik tilført din konto i forbindelse med, at pensionskassen ændrede de beregnede levetider.

 3. Det beløb, du har fået i forrentning med kontorenten før skat.

 4. Pensionskassen betalte 15,3 % i skat af investeringsafkastet. Beløbet er din andel af skatten. Er du ikke skattepligtig i Danmark, kan du søge om at blive fritaget for pensionsafkastskat. Er du allerede fritaget, står her 0.

 5. Direkte omkostninger til administration af pensionsordningen: Månedligt gebyr og omkostninger ved indbetalinger og indskud. Beløbet indgår i de samlede årlige omkostninger i kroner og procent, ÅOK og ÅOP.

 6. Viser, hvor meget du har betalt for at være forsikret ved invaliditet og død samt for gruppeforsikring.

 7. De 5 % af dine indbetalinger, som går til særlige bonushensættelser i den fleksible pensionsordning, gennemsnitsrente. Du kan læse mere om særlige bonushensættelser her.

 8. Opsparing ved årets udgang. Depotet for livrente, dvs. livsvarig alderspension, veksles til månedlig pension resten af dit liv, uanset hvor gammel du bliver. Samlet set kan du altså få udbetalt mere eller mindre end depotet. Ved død udbetaler vi også ægtefælle- eller samleverpension fra depotet, med mindre du har fravalgt den. Den kollektive tankegang bag pensionskassen betyder, at forskellen mellem depotet og din samlede udbetaling enten betales af eller går til kollektivet.

 9. Værdien af dine særlige bonushensættelser, der bliver udbetalt som en del af din pension. Udtræder du af pensionsordningen, får du dine særlige bonushensættelser med. Hensættelserne får samme rente som egenkapitalen og er risikovillig kapital.

 10. Det beløb du får med dig, hvis du forlader pensionskassen. Hvis du er på den fleksible pensionsordning, gennemsnitsrente, er beløbet din samlede opsparing, inklusive særlige bonushensættelser samt din andel af egenkapitalen. Herfra bliver trukket de afgifter, der eventuelt er ved udbetaling af opsparingen.

Måske har du en af disse poster

Rentemiks
Medlemmer med den gamle pensionsordning har et individuelt miks af grundlagsrenter - rentemiks - for den del af deres pension, der er omfattet af ydelsesgaranti. Den maksimale grundlagsrente fastsættes af Finanstilsynet og er løbende sat ned. Derfor kan man være omfattet af flere forskellige grundlagsrenter, som tilsammen giver et rentemiks.

På kontooversigten kan du se, hvor stor en del af din pension, der er omfattet af en ydelsesgaranti. Resten af opsparingen er uden ydelsesgaranti.

Friholdt for pensionsafkastskat
1. januar 1983 blev der indført skat på pensionsafkast. Det, du har indbetalt til pensionsordningen, før skatten blev indført, er ikke omfattet. Når du skal have pensionen udbetalt, skal du betale skat eller afgift som normalt.

Bonussaldo
Du kan have en bonussaldo under nul, fx hvis du får tilbagebetalt mere som pension, end du har optjent i bonus eller hvis dine indbetalinger ikke er store nok til at dække dine omkostninger ved at være medlem af pensionskassen.

Bonussaldo under nul bliver trukket fra de særlige bonushensættelser, hvis du udtræder af pensionsordningen.

Konto- og indbetalingsoversigt fortsat

Her kan du se et eksempel på dine årlige omkostninger i kroner og procent (ÅOK og ÅOP), og hvor meget du har indbetalt hver måned til din pensionsordning.

Billede af pensionsoversigt

Forklaring

 1. ÅOK og ÅOP indeholder alle omkostninger ved din pensionsordning. Det er individuelle tal, som afhænger af, hvor meget du indbetaler, og hvor meget du har sparet op. Figuren viser dine samlede omkostninger. Du kan læse mere om ÅOK og ÅOP på hjemmesiden.

 2. Administrationsomkostninger er alle omkostninger til administration herunder gruppeforsikring. Tallet indeholder det faste månedlige gebyr plus en procentdel af dine pensionsindbetalinger og indskud.

 3. Investeringsomkostninger er din andel af de omkostninger, pensionskassen har ved at investere medlemmernes opsparing. De ændrer sig fra år til år.

 4. Risikotillægget bliver brugt til at opbygge en kapitalbuffer, der er medlemmernes værn mod, at pensionerne svinger op og ned i takt med de enkelte års afkast. I gode år opbygger vi kapitalbufferen, og i mindre gode år bruger vi af bufferen for at holde pensionerne stabile. Risikotillægget bliver betalt tilbage til medlemmerne som en del af pensionen.

 5. Arbejdsmarkedsbidrag (AMB) er en lovpligtig bruttoskat til staten på 8 %. af indbetalingerne. Indbetaler du via din arbejdsgiver, trækker pensionskassen AMB og afregner med SKAT. Indbetaler du selv, har du allerede betalt AMB, inden du får lønnen udbetalt. Indbetalingerne i

Alderspensioner ved forskellige aldre

Jo senere du går på pension, desto større bliver dine pensioner. Din alderspension er ikke inflationssikret. Alderspensionerne er opgjort i nutidskroner.

Billede af pensionsoversigten.

Forklaring

 1. Dine pensioner er beregnet ud fra de forudsætninger om din pensionsordning, vi kendte per 31. december 2020. Den væsentligste forudsætning er den månedlige indbetaling.

 2. Her kan du se, hvem der bliver tilgodeset (begunstiget) ved din død. Begunstigelserne kan gælde både gruppeforsikring, rate- og kapitalpension, aldersopsparing og eventuelle summer ved død. Kontakt os, hvis du ønsker at tilgodese en eller flere personer, eller hvis du er i tvivl om dine begunstigelser.

 3. Skattekoden er en betegnelse for de skatteregler, der gælder for forskellige pensioner. Skattereglerne beskriver blandt andet, hvornår du kan få udbetalt pension, hvor meget du kan indbetale med fradragsret, og hvor meget du skal betale i skat eller afgift ved udbetaling.

 4. Samlet ydelse viser, hvor meget du kan få udbetalt før skat eller afgift. Beløbet indeholder både en udbetaling, der er betinget garanteret og udbetaling der er ugaranteret (læs om tillægspension og egenkapital). Det årlige beløb bliver udbetalt som månedlig pension. Alderssum, aldersopsparing, kapitalpension og summer fra gruppeforsikringen er engangsudbetalinger. Pensionerne ved alder er ikke inflationssikrede.

 5. Heraf tillægspension angiver andelen af den samlede ydelse, der er tillægspension. Grundpensionen er beregnet med grundlagsrenten og betinget garanteret. Det betyder, at den kan ændre sig, hvis bestemte betingelser om for eksempel rente eller levetid opfyldes. Opdelingen gælder kun den fleksible pensionsordning. Tillægspension er ugaranteret og fastsættes af pensionskassens bestyrelse – tillægspension påvirkes af pensionskassens løbende resultater og er mindre stabil end grundpensionen.

 6. Din årlige livsvarige alderspension (livrente). Udbetales hver måned og indgår i din skattepligtige indkomst.

 7. Alderssum er en del af den livsvarige alderspension, som du kan vælge at få udbetalt som en engangssum i stedet for som månedlig pension. Får du udbetalt alderssummen, bliver din livsvarige alderspension mindre. På dækningsoversigten kan du se din pension både med og uden udbetaling af alderssum.

 8. Årlig pension i 10 år. Du kan vælge at fordele din ratepension over 10-30 år. Ratepension udbetales hver måned og indgår i din skattepligtige indkomst.

 9. Engangssum, du kan få udbetalt, når du går på pension. Udbetalingen er skattefri og modregnes ikke i folkepensionen.

Hvornår kan du tidligst få udbetalt pension?

For ordninger oprettet efter 1. januar 2018 er den tidligste pensionsudbetalingsalder tre år før folkepensionsalderen. For ordninger oprettet før 1. januar 2018 er den tidligste pensionsudbetaling fem år før folkepensionsalderen. Reglerne er fastsat i lovgivningen. Du kan dog stadig få din pension udbetalt allerede ved 60 år, hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007, hvor loven blev ændret første gang.

Er din pensionsordning oprettet efter 1. maj 2007, kan du også stadig få udbetalt din pension allerede fra 60 år, hvis du er født før 1959. Er du født mellem 1. januar 1959 og 30. juni 1960 stiger den tidligste udbetalingsalder gradvist fra 60 til 62 år. Er du født 1. juli 1960 eller derefter, er den tidligste pensionsalder fem år før folkepensionsalderen.

Dækning ved invaliditet og død

Oversigterne viser de beløb, der kan blive udbetalt pr. 1. januar 2021, hvis du får vise kritiske sygdomme, bliver invalid eller dør.

Billede af pensionsoversigten

Forklaring

 1. Din samlede årlige invalidepension som bliver udbetalt hver måned, til du går på alderspension. Invalidepension indgår i din skattepligtige indkomst. Du kan have mulighed for halv invalidepension, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 50 %. Der gælder særlige regler, hvis din ansættelse er finansieret med offentligt tilskud på grund af helbredsforhold. Din årlige invalidepension må højst være 90 % af din årsløn.

 2. Pensionen bliver udbetalt til dine børn, hvis du får invalidepension eller dør. Udbetalingen fortsætter som regel, til barnet fylder 21 eller 24 år - alderen afhænger af pensionsordningen. Får du halv invalidepension, får dine børn også halv børnepension.

 3. Har du ratepension, kapitalpension eller aldersopsparing, kan du få dem udbetalt tidligere, hvis du bliver invalid. Ratepension indgår i din skattepligtige indkomst, kapitalpension beskattes med 40 %. Aldersopsparing er skattefri ved udbetaling.

 4. En del af din gruppeforsikring. Summen bliver udbetalt, hvis du varigt mister mindst 2/3 af din erhvervsevne, før du er fyldt 60 år. Udbetalingen falder gradvist med alderen.

 5. Ægtefælle- og samleverpension kan være livsvarig, 10-årig eller helt fravælges, inden du fylder 60 år. Har du både en livsvarig og en 10-årig ægtefælle- og samleverpension, bliver de udbetalt sammen de første 10 år, hvorefter den livsvarige pension fortsætter.

 6. Sum til nærmeste pårørende eller boet, hvis du dør, inden du fylder 67 år. Dødsfaldssummen i den fleksible pensionsordning kan vælges, til du går på pension, men inden du fylder 67 år.

 7. Ratepension, kapitalpension og aldersopsparing bliver udbetalt til dine efterladte, hvis du ikke selv har fået dem udbetalt.

 8. Gruppeforsikringssum ved død er en del af din gruppeforsikring og bliver udbetalt til dine efterladte, hvis du dør, inden du fylder 67 år. Summen er skattefri. Udbetalingen falder gradvist med alderen, og bortfalder ved overgang til hel alderspension.

 9. Dine øvrige dækninger, fx visse kritiske sygdomme. Du kan få udbetalt en skattefri sum fra gruppeforsikringen, hvis du får en af visse kritiske sygdomme. I Regler & Paragraffer kan du se, hvilke sygdomme der er dækket.

Måske har du en af disse poster

Pensioner under udbetaling
Får du udbetalt invalidepension, kan du se din samlede årlige pension, til du går på alderspension. Invalidepension indgår i din skattepligtige indkomst og udbetales månedligt.

Når invalidepensionen ophører
Oversigten viser, hvor meget du får udbetalt i alderspension, når din invalidepension stopper. På dækningsoversigten over dine alderspensioner kan du se dine eventuelle andre pensioner ved forskellige aldre. Din udbetaling når invalidepensionen ophører, skal du altså lægge oven i eventuelle øvrige udbetalinger.