A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emner

  1. Klima.
  2. Skattetransparens.
  3. Arbejdsforhold blandt leverandører.

Mål

  1. Styrket rapportering om klimarisici og -strategi i tråd med anbefalingerne fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).  
  2. Konkret handling for at reducere CO2-udledninger. 
  3. Åbenhed om skattebetalinger, land-for-land (i tråd med GRI 207-standarden).
  4. Nødvendig omhu i forhold til arbejdsforhold m.m. blandt leverandører i tråd med FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv.

Klima

I forbindelse med DSV’s generalforsamling den 15. marts 2021 fremsatte AkademikerPension sammen med LD Fonde et aktionærforslag, hvormed vi appellerede til DSV om at øge rapportering om klimarelaterede finansielle risici. Bestyrelsen støttede forslaget, som blev vedtaget. Aktionærforslaget lå i forlængelse af, hvad selskabet allerede havde gjort – blandt andet forpligtelse i forhold til Paris-aftalen og principperne i ’Science-Based Targets’ og mål for reduktion af CO2-emissioner. Desuden var selskabet involveret i udvikling af bæredygtige brændstoffer. Forslaget lagde op til at gå et skridt længere i retning af, at klimaforandringer og forretningsstrategi tænkes sammen i tråd med anbefalingerne fra ”Task Force on Climate-related Financial Disclosures” (TCFD). TCFD er en konsistent ramme for vurdering og rapportering af klimarelaterede risici og muligheder. 

Det er nu sket, og vi er glade for at se forbedrede beskrivelser af klimarelaterede udfordringer og muligheder i DSV’s ’corporate sustainability report 2021’. Det er dog vigtigt, at DSV arbejder videre med disse samt, hvordan selskabet konkret nedbringer sine CO2-udledninger i tråd med Paris-aftalens reduktionsmål, og tydeliggør det i sin rapportering. 

Skattetransparens 

I februar og igen i november måned 2021 var AkademikerPension i dialog med DSV om skat. Vores intention var i første omgang at få selskabet til at undersøge, i hvilket omfang det er muligt for selskabet at rapportere flere detaljer og øge gennemsigtigheden med hensyn til forretning og skattebetalinger. Det endelige mål er ’offentlig land-for-land-rapportering’. Selskabet har en skattepolitik og har forpligtet sig til ansvarlighed i den henseende. 

Opfordringen til gennemsigtighed med hensyn til forretning og skattebetalinger er AkademikerPension kommet med over for en række danske selskaber, og den kommer ikke af en forventning om, at DSV og de øvrige selskaber ikke betaler en fair skat, tværtimod. Mange virksomheder er bekymrede for, at åbenhed vil underminere deres konkurrenceevne, hvis konkurrenter ad den vej får adgang til følsom information. AkademikerPension tror på, at DSV og i øvrigt de fleste danske virksomheder vil vinde ved at gå med i forreste række og være med til at drive en udvikling i retning af, at selskaber betaler en fair skat i de lande, hvor de genererer deres overskud. 

Man er opmærksom på udviklingen (herunder kommende regulering i EU), men mener ikke, at åbenheden vil give værdi for dets regnskabsbrugere. 

Arbejdsforhold blandt leverandører 

I forbindelse med opkøbet af selskabet GIL, har AkademikerPension og DSV drøftet selskabets indsats for at minimere risici for overtrædelser af FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv ved større opkøb af virksomheder, der ikke nødvendigvis har de samme politikker og værn på plads som DSV.  

Vi har ligeledes drøftet, hvordan selskabet forstår og forvalter sit ansvar under de internationale retningslinjer i forhold til at søge at sikre ordentlige arbejdsvilkår hos dets leverandører. 

Opfølgning 

AkademikerPension vil fortsætte dialogen med DSV med fokus på ovennævnte emner.